Press "Enter" to skip to content

Bản dịch bài đọc Cambridge IELTS 09 Reading – The history of the tortoise (Lịch sử loài rùa)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bản dịch bài đọc CAMBRIDGE – Cambridge IELTS 09 Reading – The history of the tortoise (Lịch sử loài rùa)

A

If you go back far enough, everything lived in the sea.
Nếu bạn quay trở lại quá khứ đủ lâu thì bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều sống dưới biển.

At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private seawater with them in blood and cellular fluids.
Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử tiến hóa, các cá thể mạnh dạn trong các nhóm động vật khác nhau đã di chuyển lên đất liền, thậm chí lên các vùng sa mạc khô cằn nhất, mang theo nước biển riêng của mình trong máu và các chất lỏng tế bào.

In addition to the reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as woodlice and land crabs, millipedes and centipedes, spiders and various worms.
Ngoài các loài bò sát, chim, động vật có vú và côn trùng mà chúng ta thấy xung quanh thì các nhóm khác đã thành công khi thoát khỏi môi trường nước bao gồm bọ cạp, ốc sên, động vật giáp xác như loài mối và cua đất, động vật nhiều chân và rết, nhện và các loài sâu bọ khác nhau.

And we mustn’t forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened.
Và chúng ta đừng quên thực vật mà nếu không có chúng thì không có loài nào có thể di cư lên đất liền được.

B

Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction.
Di chuyển từ môi trường nước sang môi trường đất liền có liên quan rất lớn đến việc thiết kế lại ất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc thở và sinh sản.

Nevertheless, a good number of thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial re-tooling, and returned to the water again.
Tuy nhiên, về sau một số lượng lớn các động vật sống trên cạn triệt để đã quay trở lại môi trường nước khi chúng bỏ rơi các nơi khó kiếm sống trên đất liền.

Seals have only gone part way back.
Hải cẩu là loài duy nhất quay trở về môi trường nước một phần.

They show us what the intermediates might have been like, on the way to extreme cases such as whales and dugongs.
Chúng cho chúng ta thấy những loài sinh vật trung gian sẽ như thế nào trên đường phát triển thành các trường hợp cá biệt như loài cá voi hay cá nược.

Whales (including the small whales we call dolphins) and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors.
Cá voi (bao gồm cả những con cá voi nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo) và cá nược, với người anh em họ gần gũi với lợn biển, không còn là những sinh vật trên cạn hoàn toàn và đã trở lại thói quen dưới biển đầy đủ giống như tổ tiên xa của chúng.

They don’t even come ashore to breed.
Chúng thậm chí không lên bờ để sinh sản.

They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation.
Tuy nhiên chúng vẫn hít thở không khí và không phát triển thêm bất cứ thứ gì tương đương với mang như các thế hệ tổ tiên sống dưới biển của chúng.

Turtles went back to the sea a very long time ago and, like all vertebrate returnees to the water, they breathe air.
Loài rùa đã trở lại biển từ rất lâu rồi và giống như tất cả những loài trở về biển có xương sống, chúng cũng hít thở không khí.

However, they are, in one respect, less fully given back to the water than whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh, loài rùa ít trở lại nước hơn cá voi hay loài cá nược nên chúng vẫn còn đẻ trứng trên các bãi biển.

C

There is evidence that all modern turtles are descended from a terrestrial ancestor which lived before most of the dinosaurs.
Có bằng chứng cho thấy là tất cả các loài rùa hiện nay có nguồn gốc từ một loài tổ tiên sống trên đất liền trước khi loài khủng long xuất hiện.

There are two key fossils called Proganochelys quenstedti and Palaeochersis talampayensis dating from early dinosaur times, which appear to be close to the ancestry of all modem turtles and tortoises.
Có hai hóa thạch phím gọi là Proganochelys quenstedti và Palaeochersis talampayensis có niên đại từ thời khủng long đầu tiên dường như được xem là gần với tổ tiên của tất cả các loài rùa hiện đại.

You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể biết được là các động vật hóa thạch này sống trên cạn hay dưới nước, đặc biệt là nếu chỉ tìm thấy được mảnh vỡ của chúng.

Sometimes it’s obvious.
Đôi khi đó là hiển nhiên.

Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies.
Thằn lằn cá là loài cùng thời bò sát với loài khủng long, có vây và các cơ quan sắp xếp hợp lý.

The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water.
Các hóa thạch được tìm thấy trông giống như cá heo và chắc chắn chúng đã sống như cá heo khi sống dưới nước.

With turtles it is a little less obvious.
Với rùa thì điều này ít rõ ràng hơn.

One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs.
Một cách nào để biết điều đó là đo xương chi trước của chúng.

Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises.
Walter Joyce và Jacques Gauthier, tại Đại học Yale, đã thực hiện ba loại đo khác nhau trong các xương đặc biệt của 71 loài rùa sống.

They used a kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another.
Họ đã sử dụng một loại giấy hình tam giác đo ba thông số.

All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle; all the water turtles cluster in the lower part of the triangular graph.
Tất cả các loài rùa trên đất liền hình thành một cụm chặt chẽ ở các điểm trong phần trên của tam giác; tất cả các loài rùa dưới nước tập trung tại phần dưới của biểu đồ hình tam giác.

There was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land.
Không có sự chồng chéo, trừ khi họ bổ sung thêm một số loài dành thời gian cả dưới nước và trên đất liền.

Sure enough, these amphibious species show up on the triangular graph approximately half way between the ‘wet cluster’ of sea turtles and the ‘dry cluster’ of land tortoises.
Chắc chắn, những loài lưỡng cư hiển thị trên đồ thị tam giác trong khoảng giữa của ‘cụm ướt’ của loài rùa biển và ‘cụm khô’ của rùa đất liền.

The next step was to determine where the fossils fell.
Bước tiếp theo là xác định nơi các hóa thạch được tìm thấy.

The bones of P quenstedti and JR talampayensis leave us in no doubt.
Các xương của loài P quenstedti và JR talampayensis lại làm cho chúng ta sáng tỏ.

Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster.
Các điểm của chúng trên đồ thị nằm đúng trong phần dày của cụm khô.

Both these fossils were dry-land tortoises.
Cả hai hóa thạch này là rùa đất liền.

They come from the era before our turtles returned to the water.
Chúng có từ thời đại trước khi loài rùa của chúng ta trở về môi trường nước.

D

You might think, therefore, that modern land tortoises have probably stayed on land ever since those early terrestrial times, as most mammals did after a few of them went back to the sea.
Do đó bạn có thể nghĩ rằng rằng loài rùa đất liền hiện nay đã có thể ở lại trên đất liền kể từ những lần lên đất liền đầu tiên như hầu hết các động vật có vú đã làm sau khi một vài trong số chúng đã trở lại biển.

But apparently not.
Nhưng dường như không.

If you draw out the family tree of all modern turtles and tortoises, nearly all the branches are aquatic.
Nếu bạn vẽ ra cây gia phả của tất cả các loài rùa hiện nay thì gần như tất cả các nhánh của chúng đều ở dưới nước.

Today’s land tortoises constitute a single branch, deeply nested among branches consisting of aquatic turtles.
Rùa đất liền ngày nay là nhánh duy nhất, lồng nhau giữa các nhánh bao gồm rùa dưới nước.

This suggests that modern land tortoises have not stayed on land continuously since the time of P quenstedti and P talampayensis.
Điều này cho thấy rằng loài rùa đất liền hiện nay đã không còn ở lại trên đất liên tục kể từ thời điểm loài P quenstedti và P talampayensis.

Rather, their ancestors were among those who went back to the water, and they then re-emerged back onto the land in (relatively) more recent times.
Thay vào đó, tổ tiên của chúng là một trong số những loài trở lại môi trường nước, và sau đó chúng lại nổi lên trở lại đất liền trong thời gian (tương đối) gần đây.

E

Tortoises therefore represent a remarkable double return.
Do đó loài rùa đại diện cho một sự trở lại đáng chú ý gấp đôi.

In common with all mammals, reptiles and birds, their remote ancestors were marine fish and before that various more or less worm-like creatures stretching back, still in the sea, to the primeval bacteria.
Trong các động vật có vú phổ biển thì loài bò sát và các loài chim có tổ tiên xa là loài cá biển và trước đó tổ tiên chúng là những sinh vật giống sâu lúc còn ở dưới biển, cho đến các loài vi khuẩn nguyên sinh.

Later ancestors lived on land and stayed there for a very large number of generations.
Sau đó các loài tổ tiên này lên sống trên đất liền và ở lại đó với một số lượng rất lớn các thế hệ.

Later ancestors still evolved back into the water and became sea turtles.
Các tổ tiên sau đó vẫn tiến hoá ngược trở lại vào môi trường nước và trở thành loài rùa biển.

And finally they returned yet again to the land as tortoises, some of which now live in the driest of deserts.
Và cuối cùng chúng trở lại một lần nữa với đất liền dưới dạng rùa đất liền mà một số trong đó hiện đang sống ở các vùng khô cằn nhất của sa mạc.

If you go back far enough, everything lived in the sea.
Nếu bạn quay trở lại quá khứ đủ lâu thì bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều sống dưới biển.

At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private seawater with them in blood and cellular fluids.
Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử tiến hóa, các cá thể mạnh dạn trong các nhóm động vật khác nhau đã di chuyển lên đất liền, thậm chí lên các vùng sa mạc khô cằn nhất, mang theo nước biển riêng của mình trong máu và các chất lỏng tế bào.

In addition to the reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as woodlice and land crabs, millipedes and centipedes, spiders and various worms.
Ngoài các loài bò sát, chim, động vật có vú và côn trùng mà chúng ta thấy xung quanh thì các nhóm khác đã thành công khi thoát khỏi môi trường nước bao gồm bọ cạp, ốc sên, động vật giáp xác như loài mối và cua đất, động vật nhiều chân và rết, nhện và các loài sâu bọ khác nhau.

And we mustn’t forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened.
Và chúng ta đừng quên thực vật mà nếu không có chúng thì không có loài nào có thể di cư lên đất liền được.

Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction.
Di chuyển từ môi trường nước sang môi trường đất liền có liên quan rất lớn đến việc thiết kế lại ất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc thở và sinh sản.

Nevertheless, a good number of thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial re-tooling, and returned to the water again.
Tuy nhiên, về sau một số lượng lớn các động vật sống trên cạn triệt để đã quay trở lại môi trường nước khi chúng bỏ rơi các nơi khó kiếm sống trên đất liền.

Seals have only gone part way back.
Hải cẩu là loài duy nhất quay trở về môi trường nước một phần.

They show us what the intermediates might have been like, on the way to extreme cases such as whales and dugongs.
Chúng cho chúng ta thấy những loài sinh vật trung gian sẽ như thế nào trên đường phát triển thành các trường hợp cá biệt như loài cá voi hay cá nược.

Whales (including the small whales we call dolphins) and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors.
Cá voi (bao gồm cả những con cá voi nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo) và cá nược, với người anh em họ gần gũi với lợn biển, không còn là những sinh vật trên cạn hoàn toàn và đã trở lại thói quen dưới biển đầy đủ giống như tổ tiên xa của chúng.

They don’t even come ashore to breed.
Chúng thậm chí không lên bờ để sinh sản.

They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation.
Tuy nhiên chúng vẫn hít thở không khí và không phát triển thêm bất cứ thứ gì tương đương với mang như các thế hệ tổ tiên sống dưới biển của chúng.

Turtles went back to the sea a very long time ago and, like all vertebrate returnees to the water, they breathe air.
Loài rùa đã trở lại biển từ rất lâu rồi và giống như tất cả những loài trở về biển có xương sống, chúng cũng hít thở không khí.

However, they are, in one respect, less fully given back to the water than whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh, loài rùa ít trở lại nước hơn cá voi hay loài cá nược nên chúng vẫn còn đẻ trứng trên các bãi biển.

There is evidence that all modern turtles are descended from a terrestrial ancestor which lived before most of the dinosaurs.
Có bằng chứng cho thấy là tất cả các loài rùa hiện nay có nguồn gốc từ một loài tổ tiên sống trên đất liền trước khi loài khủng long xuất hiện.

There are two key fossils called Proganochelys quenstedti and Palaeochersis talampayensis dating from early dinosaur times, which appear to be close to the ancestry of all modem turtles and tortoises.
Có hai hóa thạch phím gọi là Proganochelys quenstedti và Palaeochersis talampayensis có niên đại từ thời khủng long đầu tiên dường như được xem là gần với tổ tiên của tất cả các loài rùa hiện đại.

You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể biết được là các động vật hóa thạch này sống trên cạn hay dưới nước, đặc biệt là nếu chỉ tìm thấy được mảnh vỡ của chúng.

Sometimes it’s obvious.
Đôi khi đó là hiển nhiên.

Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies.
Thằn lằn cá là loài cùng thời bò sát với loài khủng long, có vây và các cơ quan sắp xếp hợp lý.

The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water.
Các hóa thạch được tìm thấy trông giống như cá heo và chắc chắn chúng đã sống như cá heo khi sống dưới nước.

With turtles it is a little less obvious.
Với rùa thì điều này ít rõ ràng hơn.

One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs.
Một cách nào để biết điều đó là đo xương chi trước của chúng.

Tìm kiếm chủ đề khác: thang điểm ielts listening, IELTS Writing Task 1, IELTS Academic vs General


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x