Press "Enter" to skip to content

Bản dịch bài đọc Cambridge IELTS 12 Reading – The history of glass (Lịch sử thuỷ tinh)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bản dịch bài đọc CAMBRIDGE Cambridge IELTS 12 Reading – The history of glass (Lịch sử thuỷ tinh).

A

From our earliest origins, man has been making use of glass.
Từ khởi nguồn sớm nhất, con người đã biết cách sử dụng thủy tinh.

Historians have discovered that a type of natural glass – obsidian – formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand – was first used as tips for spears.
Các nhà sử gia đã tìm ra rằng một loại kính tự nhiên – obsidian (đá vỏ chai) – được hình thành ở những nơi như miệng núi lửa là kết quả của nhiệt đô cao bởi sự phun trào núi lừa làm tan chảy cát – lần đầu tiên được sử dụng làm mũi nhọn cho các ngọn giáo.

Archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC; this took the form of glazes used for coating stone beads.
Các nhà khảo cổ học thậm chí còn tìm thấy bằng chứng của thủy tinh nhân tạo có niên đại cách đây 4000 năm trước công nguyên; và nó dùng như 1 dạng men được sử dụng để bảo phủ các hột đá.

It was not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass.
Tuy nhiên, cho đến năm 1500 trước công nguyên, lần đầu tiên các vật đựng rỗng bằng thủy tinh được làm bằng cách bao phủ một lõi cát với một lớp thủy tinh nóng chảy.

B

Glass blowing became the most common way to make glass containers from the first century BC.
Thổi thủy tinh trở thành cách phổ biến nhất để làm các hộp chứa bằng thủy tinh từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên.

The glass made during this time was highly coloured due to the impurities of the raw material.
Thủy được làm trong suốt thời gian này có màu sắc sặc sỡ bởi tạp chất của nguyên liệu thô.

In the first century AD, methods of creating colourless glass were developed, which was then tinted by the addition of colouring materials.
Ở thế kỷ thứ nhất, các phương pháp tạo thủy tinh không màu đã được phát triển, sau đó được tô màu bằng cách thêm vật liệu màu.

The secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century.
Bí mật của thuỷ tin được mang đi trên khắp châu Âu bởi Người La mã trong thế kỷ này.

However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD that glass-making knowledge became widespread throughout Europe and the Middle East.
Tuy nhiên, họ bảo vệ các kỹ năng và công nghệ được yêu cầu để làm thủy tinh rất chặt chẽ, cho đến khi đế quốc của họ sụp đổ vào năm 476 sau công nguyên, kiến thức về chế ​​tạo thủy tinh mới trở nên phổ biến khắp Châu Âu Và Trung Đông.

From the 10th century onwards, the Venetians gained a reputation for technical skill and artistic ability in the making of glass bottles, and many of the city’s craftsmen left Italy to set up glassworks throughout Europe.
Từ thứ 10 Thế kỷ sau trở lại, người Venice thu được danh tiếng về kỹ thuật và khả năng nghệ thuật trong việc sản xuất chai thuỷ tinh, và nhiều thợ thủ công của thành phố đã rời khỏi Ý để thành lập nhà máy sản xuất thủy tinh khắp Châu Âu.

C

A major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft (1632 – 1683).
Một cột mốc quan trọng trong lịch sử của thủy tinh xảy ra với việc phát minh ra tinh thể chì thủy tinh của nhà sản xuất thủy tinh người Anh George Ravenscroft (1632 – 1683).

He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw materials used in the process.
Ông này cố gắng chống lại hiện tượng của vẩn đục đôi khi xảy ra trong quá trình thổi thủy tinh bằng cách đưa thêm chì vào nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất.

The new glass he created was softer and easier to decorate, and had a higher refractive index, adding to its brilliance and beauty, and it proved invaluable to the optical industry.
Thủy tinh mới do ông tạo ra mềm mại và dễ dàng trang trí hơn, và có chỉ số khúc xạ cao hơn, thêm vào sự sáng chói và vẻ đẹp của nó, và nó đã tỏ ra vô giá đối với ngành công nghiệp quang học.

It is thanks to Ravenscroft’s invention that optical lenses, astronomical telescopes, microscopes and the like became possible.
Đó là nhờ vào sáng chế Ravenscroft mà kính quang học, kính thiên văn, kính hiển vi và các loại tương tự trở thành có thể.

D

In Britain, the modern glass industry only really started to develop after the repeal of the Excise Act in 1845.
Ở Anh, ngành công nghiệp thủy tinh hiện đại chỉ thực sự bắt đầu phát triển sau sự bãi bỏ của Excise Act vào năm 1845.

Before that time, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glasshouse, and were levied continuously from 1745 to 1845.
Trước thời gian đó, thuế nặng đã được đánh vào lượng thủy tinh tan chảy trong một nhà máy, và được thu liên tục từ 1745 đến 1845.

Joseph Paxton’s Crystal Palace at London’s Great Exhibition of 1851 marked the beginning of glass as a material used in the building industry.
Cung điện pha lê của Joseph Paxton tại triển lãm lớn của London về 1851 đánh dấu sự khởi đầu của thủy tinh như là một vật liệu sử dụng trong công nghiệp xây dựng.

This revolutionary new building encouraged the use of glass in public, domestic and horticultural architecture.
Cuộc cách mạng xây dựng mới đã khuyến kích sử dụng kính ở nơi công cộng, trong nước và kiến ​​trúc làm vườn.

Glass manufacturing techniques also improved with the advancement of science and the development of better technology.
Kỹ thuật sản xuất thủy tinh cũng được cải thiện với sự tiến bộ của khoa học và phát triển công nghệ tốt hơn.

E

From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth-blowing to a semi-automatic process, after factory- owner HM Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England – more than three times quicker than any previous production method.
Từ năm 1887 trở đi, sản xuất thủy tinh phát triển từ miệng truyền thống thổi đến một quá trình bán tự động, sau khi nhà máy- chủ sở hữu HM Ashley giới thiệu một cỗ máy có khả năng sản xuất 200 chai / giờ ở Castleford, Yorkshire, Anh – nhanh hơn gấp ba lần so với bất kỳ phương pháp sản xuất trước đó.

Then in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens – founder of the Owens Bottle Machine Company (later the major manufacturers Owens- Illinois) – and installed in its factory.
Sau đó vào năm 1907, lần đầu tiên 1 cỗ máy hoàn toàn tự động đã được phát triển ở Mỹ bởi Michael Owens – người sáng lập của công ty Owen Bottle Machine (sau đó là nhà sản xuất lớn Owens- Illinois) – và được lắp đặt tại nhà máy này.

Owens’ invention could produce an impressive 2,500 bottles per hour.
Phát minh Owens có thể tạo ra một lượng lớn 2,500 chai mỗi giờ.

Other developments followed rapidly, but it was not until the First World War when Britain became cut off from essential glass suppliers, that glass became part of the scientific sector.
Các sự phát triển khác nhanh chóng theo sau, nhưng nó cho đến khi Thế chiến thứ nhất khi Nước Anh bị cắt đứt khỏi những nhà cung cấp thủy tinh thiết yếu, thủy tinh đã trở thành một phần của ngành khoa học.

Previous to this, glass had been seen as a craft rather than a precise science.
Trước đó, thủy tinh đã được xem như là một nghề thủ công chứ không phải là một ngành khoa học chính xác.

F

Today, glass making is big business.
Ngày nay, sản xuất thủy tinh là một ngành kinh doanh lớn.

It has become a modem, hi-tech industry operating in a fiercely competitive global market where quality, design and service levels are critical to maintaining market share.
Nó đã trở thành một ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại hoạt động trong 1 thị trường toàn cầu cạnh tranh khốc liệt mà tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế và dịch vụ là rất quan trọng để duy trì thị phần.

Modern glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colours, with green, brown and clear remaining the most popular.
Nhà máy thuỷ tinh hiện đại có khả năng làm ra hàng triệu vật chứa bằng thủy tinh trong một ngày với nhiều màu sắc khác nhau, như màu xanh lá cây, nâu và trong suốt vẫn giữ là phổ biến nhất.

Few of us can imagine modem life without glass.
Rất ít người trong chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống hiện đại nếu không có thủy tinh.

It features in almost every aspect of our lives – in our homes, our cars and whenever we sit down to eat or drink.
Nó có mặt gần như mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta – trong nhà của chúng ta, xe của chúng ta và bất cứ khi nào chúng ta ngồi xuống để ăn hay uống.

Glass packaging is used for many products, many beverages are sold in glass, as are numerous foodstuffs, as well as medicines and cosmetics.
Bao bì thủy tinh được sử dụng cho nhiều sản phẩm, nhiều đồ uống được bán ở trong bao bì thủy tinh, cũng như nhiều loại thực phẩm, thuốc và mỹ phẩm.

G

Glass is an ideal material for recycling, and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular.
Thủy tinh là vật liệu lý tưởng để tái chế, và với mối quan tâm ngày càng tăng lên của người tiêu dùng về vấn đề môi trường, bình và chai thủy tinh đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Glass recycling is good news for the environment.
Tái chế kính là tin tốt cho môi trường.

It saves used glass containers being sent to landfill.
Điều đó tránh việc phải gửi những thùng đựng bằng thủy tinh đã sử dụng đến những bãi chôn lấp.

As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, this also saves fuel and production costs.
Bởi vì cần ít năng lượng để làm tan thủy tinh tái chế hơn là để làm tan chảy nguyên liệu thô, điều này cũng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sản xuất.

Recycling also reduces the need for raw materials to be quarried, thus saving precious resources.
Tái chế cũng làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô được khai thác, do đó tiết kiệm quý tài nguyên.

Xem thêm: tự học ielts jenny, tự học ielts tại nhà, học IELTS cho người mất gốc

View questions on next page >>


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

Pages: 1 2

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x