Press "Enter" to skip to content

Bản dịch bài đọc Cambridge IELTS 12 Reading – Uk companies need more effective boards of directors (Các công ty của Anh cần có ban giám đốc hiệu quả hơn)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bản dịch bài đọc CAMBRIDGE Cambridge IELTS 12 Reading – k companies need more effective boards of directors (Các công ty của Anh cần có ban giám đốc hiệu quả hơn).

A

After a number of serious failures of governance (that is, how they are managed at the highest level), companies in Britain, as well as elsewhere, should consider radical changes to their directors’ roles.
Sau một số thất bại nghiêm trọng về quản trị (nghĩa là làm thế nào để họ được quản lý ở mức cao nhất), các công ty ở Anh cũng như các nơi khác nên xem xét những thay đổi căn bản đối với vai trò của các quản lí.

It is clear that the role of a board director today is not an easy one.
Có một điều rõ ràng nhận thấy vai trò của một giám đốc hội đồng quản trị hiện nay không phải là một điều dễ dàng.

Following the 2008 financial meltdown, which resulted in a deeper and more prolonged period of economic downturn than anyone expected, the search for explanations in the many post-mortems of the crisis has meant blame has been spread far and wide.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, dẫn đến một giai đoạn suy thoái kinh tế sâu hơn và kéo dài hơn mọi người dự kiến, việc tìm lời giải thích trong nhiều lần phân tích khủng hoảng được cho là những lỗi lầm khác lan truyền khắp nơi.

Governments, regulators, central banks and auditors have all been in the frame.
Các chính phủ, các nhà quản lý, các ngân hàng trung ương và kiểm toán viên đều nằm trong khuôn khổ.

The role of bank directors and management and their widely publicised failures have been extensively picked over and examined in reports, inquiries and commentaries.
Vai trò của các giám đốc ngân hàng và quản lý và những thất bại được công khai của họ đã được kiểm tra rộng rãi và được kiểm tra trong các báo cáo, cuộc điều tra và các bài bình luận.

B

The knock-on effect of this scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate and has significantly increased the pressures on, and the responsibilities of, directors.
Phản ứng dây chuyền của sự giám sát này đã làm cho sự quản lý của các công ty nói chung đã làm nảy sinh một vấn đề tranh cãi công khai mãnh liệt và làm tăng đáng kể áp lực lên trách nhiệm của các giám đốc.

At the simplest and most practical level, the time involved in fulfilling the demands of a board directorship has increased significantly, calling into question the effectiveness of the classic model of corporate governance by part-time, independent non-executive directors.
Ở mức độ đơn giản nhất và thực tế nhất, thời gian đáp ứng nhu cầu của một thành viên ban giám đốc đã tăng đáng kể, đặt vấn đề hiệu quả của mô hình cổ điển về quản trị doanh nghiệp bởi các giám đốc điều hành, giám đốc không điều hành kiêm nhiệm.

Where once a board schedule may have consisted of between eight and ten meetings a year, in many companies the number of events requiring board input and decisions has dramatically risen.
Trường hợp một lịch trình hội đồng có thể bao gồm từ tám đến mười cuộc họp một năm, ở nhiều công ty số sự kiện đòi hỏi sự tham gia của ban giám sát và các quyết định đã tăng lên đáng kể.

Furthermore, the amount of reading and preparation required for each meeting is increasing.
Hơn nữa, số lượng đọc và chuẩn bị cần thiết cho mỗi cuộc họp ngày càng tăng.

Agendas can become overloaded and this can mean the time for constructive debate must necessarily be restricted in favour of getting through the business.
Nhật kí công tác có thể trở nên quá tải và điều này có nghĩa là thời gian cho các cuộc tranh luận xây dựng nhất thiết phải được hạn chế để có được thông qua kinh doanh.

C

Often, board business is devolved to committees in order to cope with the workload, which may be more efficient but can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues.
Thông thường, hội đồng quản trị trao quyền cho các ủy ban để đối phó với khối lượng công việc có thể hiệu quả hơn nhưng có thể hiểu rằng hội đồng quản trị nói chung tham gia ít hơn vào việc giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất.

It is not uncommon for the audit committee meeting to last longer than the main board meeting itself.
Thường thì cuộc họp của ủy ban kiểm toán kéo dài hơn cuộc họp chính của hội đồng quản trị.

Process may take the place of discussion and be at the expense of real collaboration, so that boxes are ticked rather than issues tackled.
Quá trình có thể diễn ra tại nơi thảo luận và phải chịu chi phí hợp tác thực sự, để giấy kí gửi chứng khoán được đánh dấu chứ không phải là vấn đề được giải quyết.

A radical solution, which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex, is the professional board, whose members would work up to three or four days a week, supported by their own dedicated staff and advisers.
Một giải pháp cấp tiến, có thể làm việc cho một số công ty lớn có kinh doanh rộng và phức tạp, là hội đồng chuyên nghiệp, có các thành viên sẽ làm việc lên đến ba hoặc bốn ngày một tuần, với sự hỗ trợ của nhân viên tận tâm và cố vấn của họ.

There are obvious risks to this and it would be important to establish clear guidelines for such a board to ensure that it did not step on the toes of management by becoming too engaged in the day-to-day running of the company.
Có những rủi ro rõ ràng đối với vấn đề này và điều quan trọng là phải thiết lập những hướng dẫn rõ ràng cho ban giám đốc để đảm bảo rằng nó không phải là chỉ trích của quản lý khi chen gia vào hoạt động hàng ngày của công ty.

Problems of recruitment, remuneration and independence could also arise and this structure would not be appropriate for all companies.
Các vấn đề tuyển dụng, thù lao và độc lập cũng có thể xuất hiện và cấu trúc này sẽ không phù hợp với tất cả các công ty.

However, more professional and better-informed boards would have been particularly appropriate for banks where the executives had access to information that part-time non-executive directors lacked, leaving the latter unable to comprehend or anticipate the 2008 crash.
Tuy nhiên, các hội đồng chuyên nghiệp hơn và thông tin tốt hơn có thể đặc biệt phù hợp với các ngân hàng, các giám đốc điều hành đã tiếp cận được thông tin khi thiếu giám đốc điều hành không kiêm nhiệm, khiến họ không thể thấu hiểu hoặc dự đoán vụ sụp đổ năm 2008.

D

One of the main criticisms of boards and their directors is that they do not focus sufficiently on longer-term matters of strategy, sustainability and governance, but instead concentrate too much on short-term financial metrics.
Một trong những lời chỉ trích chính của hội đồng và giám đốc của họ là không tập trung đầy đủ vào các vấn đề dài hạn về chiến lược, tính bền vững và quản trị, mà thay vào đó tập trung quá nhiều vào các chỉ số tài chính ngắn hạn.

Regulatory requirements and the structure of the market encourage this behaviour.
Yêu cầu về quy định và cấu trúc của thị trường khuyến khích hành vi này.

The tyranny of quarterly reporting can distort board decision-making, as directors have to ‘make the numbers’ every four months to meet the insatiable appetite of the market for more data.
Sự chuyên chế của báo cáo hàng quý có thể bóp méo việc ra quyết định của hội đồng quản trị, vì các giám đốc phải “thực hiện các con số” bốn tháng một lần để đáp ứng sự thiếu thốn không mong muốn của thị trường để có thêm dữ liệu.

This serves to encourage the trading methodology of a certain kind of investor who moves in and out of a stock without engaging inconstructive dialogue with the company about strategy or performance, and is simply seeking a short- term financial gain.
Điều này nhằm khuyến khích phương pháp thương mại của một nhà đầu tư nhất định tham gia giao dịch cổ phiếu mà không cần phải đối thoại xây dựng với công ty về chiến lược hoặc hiệu quả hoạt động, và chỉ đơn giản tìm kiếm lợi ích tài chính ngắn hạn.

This effect has been made worse by the changing profile of investors due to the globalisation of capital and the increasing use of automated trading systems.
Tác động này đã trở nên tồi tệ hơn do sự thay đổi hồ sơ của các nhà đầu tư do sự toàn cầu hoá về vốn và sự gia tăng sử dụng các hệ thống giao dịch tự động.

Corporate culture adapts and management teams are largely incentivised to meet financial goals.
Cải thiện văn hoá doanh nghiệp và đội ngũ quản lý phần lớn được khuyến khích để đáp ứng các mục tiêu tài chính.

E

Compensation for chief executives has become a combat zone where pitched battles between investors, management and board members are fought, often behind closed doors but increasingly frequently in the full glare of press attention.
Sự đền bù cho các giám đốc điều hành đã trở thành một khu vực tranh đấu, nơi mà các cuộc chiến giữa các nhà đầu tư, quản lý và các thành viên hội đồng, thường giữ bí mật nhưng lại gây sự thu hút với báo chí.

Many would argue that this is in the interest of transparency and good governance as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure boards to remove underperforming chief executives.
Nhiều người cho rằng điều này là vì lợi ích của sự minh bạch và quản trị tốt khi các cổ đông sử dụng sự xâm nhập của họ trong lĩnh vực thanh toán cho các ban giám sát để loại bỏ các giám đốc điều hành kém hiệu quả.

Their powers to vote down executive remuneration policies increased when binding votes came into force.
Quyền hạn của họ để bỏ phiếu giảm xuống trong khi các chính sách đãi ngộ điều hành tăng lên khi có hiệu lực bắt đầu có hiệu lực.

The chair of the remuneration committee can be an exposed and lonely role, as Alison Carnwath, chair of Barclays Bank’s remuneration committee, found when she had to resign, having been roundly criticised for trying to defend the enormous bonus to be paid to the chief executive; the irony being that she was widely understood to have spoken out against it in the privacy of the committee.
Chủ tịch Ủy ban lương thưởng có thể là một vai diễn và có vai trò đôc lập, ví dụ như Alison Carnwath, chủ tịch của Ủy ban Trợ cấp của Barclays Bank, nhận ra khi cô phải từ chức, bị chỉ trích nặng nề vì cố gắng bảo vệ khoản tiền thưởng to lớn cho giám đốc điều hành ; trớ truê thay là cô ấy hiểu biết rộng để nói ra chống lại nó trong sự bảo mật của ủy ban.

F

The financial crisis stimulated a debate about the role and purpose of the company and a heightened awareness of corporate ethics.
Cuộc khủng hoảng tài chính đã kích thích cuộc tranh luận về vai trò và mục đích của công ty và nâng cao nhận thức về đạo đức doanh nghiệp.

Trust in the corporation has been eroded and academics such as Michael Sandel, in his thoughtful and bestselling book What Money Can’t Buy, are questioning the morality of capitalism and the market economy.
Sự tin tưởng vào công ty đã bị suy thoái và các nhà nghiên cứu như Michael Sandel trong cuốn “What Money Can not Buy” đang đặt câu hỏi về đạo đức của chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường.

Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues and this may involve a realignment of corporate goals.
Các công ty trong tất cả các lĩnh vực sẽ cần phải mở rộng quan điểm của họ để hoàn thiện những vấn đề này và có thể bao hàm việc sắp xếp lại các mục tiêu của công ty.

We live in challenging times.
Chúng ta đang sống trong những thời điểm đầy thử thách.

Xem thêm: khóa học ielts online, cấu trúc ielts writing task 2, luyện ielts writing


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x