Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bạn có biết IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và cũng là phần khó nhất trong bài thi IELTS Writing? Bạn đang tìm kiếm tài liệu chất lượng hướng dẫn phương pháp học và chinh phục IELTS Writing Task 2 – Dạng đề “Opinion essay” đã có sẵn những ý tưởng, từ vựng? Bạn không nên bỏ qua bộ tài liệu chi tiết này. IELTS JENNY cam kết chỉ chia sẻ cho các bạn những tài liệu giá trị qua từng email cá nhân của mỗi bạn, để tránh cho việc các bạn phải download tràn lan.

Link đăng ký: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58 – chọn Tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài “Opinion Essay” (hơn 100 trang)

Đừng nghĩ rằng hơn 100 trang thì chắc học làm sao được. Các bạn yên tâm, bởi vì trong bộ tài liệu chỉ có 23 đề thi thực tế thôi, nhưng được hướng dẫn cặn kẽ chi tiết từng bước 1 nên bộ tài liệu mới dài đến vậy. Nếu bạn nào thi gấp thì cần học 3-4 đề là đủ rồi. Còn bạn nào chưa thi gấp thì tranh thủ học từ từ và luyện tập viết bài luôn.

Minh họa một câu hỏi trong bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp học và làm bài IELTS Writing Task 2 – Dạng bài “Opinion essay” & xem danh mục chi tiết toàn bộ tài liệu ielts bên dưới:

(25/07/2015) As well as making money, businesses also have social responsibilities. Do you agree or disagree?

Note for students: in each main paragraph, the topic sentence is followed by the sentences which develop from plan to paragraph. The number in the plan is shown in the paragraph. This is how your plan can develop into your paragraph.

Planning the ideas

Based on our identification of the keywords, our plan will be something like this:

Introduce ideas: People have different opinions. I think that businesses have to make money but I agree that they should also have social responsibilities.

AD

Paragraph 2: [importance of making money]

 • If companies make money, they pay more taxes. Governments can use these taxes to spend on hospitals, schools……
 • Businesses which make money can expand – provide more jobs.

Paragraph 3: [importance of social responsibilities]

 • Businesses must not harm the environment – examples: global warming from factory emissions, responsible disposal of waste.
 • Businesses which make profits should put money back into the community through charity and financing scholarships – examples: Unilever and Vinamilk.

Conclusion: repeat using some different words.

ANSWER:

The idea that, besides making money, enterprises also need to have public responsibilities remains a source of controversy. In my opinion, while generating profit is the top priority for each company, I agree that they should also conduct their business in a socially responsible manner.

On the one hand, the efforts of companies to maximize their profits may have some benefits for society as a whole. [1] Firstly, the higher the profits earned by enterprises, the more taxes they pay to the government. As a result, authorities may have more revenue to spend in key fields, including education and health care, which leads to an improvement in the quality of life of the whole community. [2] Secondly, by earning huge profits companies have the opportunity to grow their business. For example, firms could use their capital to expand their production, creating new job opportunities within the community.

On the other hand, there are strong reasons why businesses should also accept that they have social responsibilities. [1] The first reason is that their activities have an effect on the environment. Without controls, production processes may result in serious environmental degradation, such as global warming stemming from factory emissions or the irresponsible disposal of industrial waste. For example, if factories installed waste treatment systems instead of discharging chemical wastes into rivers, water pollution could be controlled. [2] Another reason is that enterprises should help those who are less fortunate since they have the money to do so. For example, big corporations such as Unilever and Vinamilk have enhanced their public image through philanthropic actions such as providing scholarships and giving charitable donations.

In conclusion, although I recognize that making profits is the fundamental principle of business, I would argue that all businesses should profoundly reflect upon their social responsibilities.

290 words

COMMENT

You answered the task question fully. You related the success of the business to the generation of more tax revenues for governments to spend.  This developed your argument fully. The second point: if businesses make big profits, they can re-invest, expand and create more jobs. This would illustrate a link between making profits and social responsibility and develop your argument fully.

AD

The arguments in the rest of the essay were well explained and supported with a relevant example. I understood your position throughout and you expressed it consistently. Thorough planning to produce a logical and clear essay structure is always a feature of your writing. Your topic sentences enabled me to understand immediately the main idea in each paragraph. You then helped me to identify each of your points immediately by using Firstly/Secondly/The first reason is that/Another reason is that/ Of course, I always find that the structure of Idea- Explain-sometimes Example which you used here is very effective. You applied this structure consistently, which led to a very organized discussion of what could be a very abstract and unstructured essay in less skilled hands.

I have read the essay again carefully. I am satisfied with it in every respect and I would argue strongly that it is a band 9 model answer

Dịch đại ý

(25/07/2015) Cũng giống như việc kiếm tiền, các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đối với xã hội. Bạn có đồng ý hay không?

ĐÁP ÁN:

Ý kiến cho rằng bên cạnh việc kiếm tiền, các doanh nghiệp cũng cần phải có nghĩa vụ đối với cộng đồng vẫn đang là vấn đề tranh cãi. Theo tôi trong khi việc tạo ra lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu đối với mỗi công ty, họ cũng nên điều hành công việc kinh doanh một cách có trách nhiệm đối với xã hội.

Một mặt, những nỗ lực của các doanh nghiệp để tối đa hoá lợi nhuận có thể mang đến một số lợi ích cho toàn xã hội. Thứ nhất, lợi nhuận mà các doanh nghiệp đạt được càng cao thì họ càng trả nhiều thuế cho chính phủ. Nhờ đó, các nhà chức trách có nguồn thu để chi cho các lĩnh vực thiết yếu bao gồm giáo dục và sức khoẻ, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội. Thứ hai, nhờ việc kiếm được nguồn lợi nhuận dồi dào, các công ty có thêm cơ hội phát triển công việc kinh doanh. Ví dụ như các doanh nghiệp có thể dùng nguồn vốn để mở rộng sản xuất, tạo thêm cơ hội việc làm cho xã hội.

Mặt khác, có nhiều lý do quan trọng giải thích tại sao các doanh nghiệp nên thừa nhận việc có trách nhiệm với xã hội. Lý do đầu tiên đó là những hoạt động của họ gây tác động đến môi trường. Khi không được kiểm soát, các hoạt động sản xuất có thể gây huỷ hoại môi trường nghiêm trọng, như là sự nóng lên toàn cầu bắt nguồn từ khí thải nhà máy hoặc việc xử lý rác thải công nghiệp thiếu trách nhiệm. Ví dụ, nếu các nhà máy đều lắp đặt hệ thống xử lý rác thải thay vì xả chất thải hoá học ra sông ngòi thì việc ô nhiễm nguồn nước có thể được kiểm soát. Lý do tiếp theo đó là các doanh nghiệp nên giúp đỡ các doanh nghiệp kém may mắn hơn bởi họ có đủ tiền để thực hiện điều này. Ví dụ, những công ty lớn như Unilever hay Vinamilk đã nâng cao hình ảnh trong mắt công chúng bằng các hoạt động nhân đạo như cấp học bổng hay quyên góp từ thiện.

Tóm lại, mặc dù tôi nhận thấy tạo ra lợi nhuận là nguyên tắc cơ bản của kinh doanh, tôi vẫn cho rằng các doanh nghiệp nên suy ngẫm một cách sâu sắc về trách nhiệm với xã hội.

VOCABULARY

 • to generate(tạo ra) = to produce or create something. We use it to talk  about ‘generating electricity’ as well as ‘generating profits’.
 • to maximise(tối đa hoá)= to increase something, such as profits, as much as possible. So, for instance we might ‘maximise our chances of passing IELTS by studying as much as possible.
 • enterprises, companies, businesses, corporations and firms(công ty, doanh nghiệp) = are all used in this essay as different words which have almost the same meaning.
 • degradation(sự huỷ hoại) = this describes a process in which something becomes worse or is damaged. The term ‘environmental degradation’ is a common word combination to describe what happens when land, rivers or the sea become polluted or damaged in some way.
 • revenue(nguồn thu) = the money that the government receives from taxes and it can then spend this revenue on whatever priorities it has.
 • priority (tiên quyết, ưu tiên)= a priority is something which you think is more important than other things and should therefore receive attention first. So, for companies, making money is the priority, it is the most important thing.
 • global warming (sự nóng lên toàn cầu)= is the increase in temperature of the atmosphere of the Earth, and factories contribute to this by releasing some gases into the atmosphere.
 • stemming from (bắt nguồn từ)= this means to  be the result of something. In the essay, global warming stems from [or is the result of] factory emissions.
 • emissions (khí thải)= these are simply gases that are sent out into the atmosphere – in this case by factories. We can also talk about car emissions and again cars send out gases into the air, increasing pollution.
 • irresponsible (vô trách nhiệm)= is the opposite of responsible. It is useful to know some prefixes like this, examiners notice them when scoring for ‘lexical resource’ in the exam.
 • disposal (xả (rác thải))= is the act of throwing something away or ‘getting rid of’ something. We often refer to ‘waste disposal’.
 • waste (rác thải)= is another word for rubbish or ‘garbage’ in American English. In this essay, the materials that are not wanted by factories are thrown away – they are ‘waste’.
 • install (lắp đặt)= to install something is to fix it into a position where it can be used. So, a system to deal with waste and to make it safe can be installed, or ‘put into position in order to be used’.
 • to discharge(xả (rác) ra sông ngòi)= to make something go into the sea or a river. It is usually something which is waste, or not needed, for example as a result of industrial production.
 • philanthropic actions (hoạt động từ thiện, nhân đạo)= are actions that help poor people, especially by giving them money.
 • charitable donations(quyên góp từ thiện) = money given to organizations which help poor people or people in need of help.
 • fundamental principles (nguyên tắc căn bản)= are the basic ideas on which a company carries out its business, in this essay this is the idea that the function of the company is to make profits.

Danh mục nội dung hơn 100 trang của bộ tài liệu chi tiết hướng dẫn toàn tập dạng đề IELTS Writing Task 2 – Opinion essay xem bên dưới:

Nhắc lại lần nữa: Đừng nghĩ rằng hơn 100 trang thì chắc học làm sao được. Các bạn yên tâm, bởi vì trong bộ tài liệu chỉ có 23 đề thi thực tế thôi, nhưng được hướng dẫn cặn kẽ chi tiết từng bước 1 nên bộ tài liệu mới dài đến vậy. Nếu bạn nào thi gấp thì cần học 3-4 đề là đủ rồi. Còn bạn nào chưa thi gấp thì tranh thủ học từ từ và luyện tập viết bài luôn.

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn IELTS, IELTS Writing Task 2 discuss, IELTS Writing Task 2 discuss opinion, IELTS Writing Task 2 opinion


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ