Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Phần thi IELTS Speaking gồm 3 phần: Part 1 (4-5 phút), Phần 2 (3-4 phút), Phần 3 (4-5 phút). Mặc dù IELTS Speaking Part 1 đơn giản nhưng để đạt được band điểm cao tổng thể thì các bạn phải chỉn chu trong câu trả lời của mình kể cả đó là Part 1. Bài viết này Jenny sẽ hướng dẫn cách trả lời cho IELTS Part 1 với một số câu hỏi phổ biến. Chắc chắn những câu hỏi này 70-80% các bạn sẽ gặp phải trong phần thi nói của mình. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ cho các bạn thí sinh khác để lấy may mắn trước khi thi nhé. Good luck!

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2

0 – Mở đầu phần thi

Examiner: Good morning. My name’s Petter. Can you tell me your full name, please? (Chào buổi sáng. Tên của tôi là Petter. Vui lòng nói cho tôi họ tên đầy đủ của bạn?)

Candidate: My name’s Jenny Forster (Tên của tôi là Jenny Forster)

Examiner: And can you tell me where you’re from? (bạn đến từ đâu?)

Candidate: I’m from Vietnam. (Tôi đến từ Vietnam)

Examiner: Can I see your identification, please? (Vui lòng cho tôi xem giấy tờ tùy thân của bạn?)

Candidate: Yes.

1 – Topic Work/Study

Examiner: Thank you. In the first part, I’d like to ask you a few questions about yourself. What do you do? Do you work or are you a student?

Cảm ơn bạn. Trong phần đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về bản thân bạn. Bạn đang làm công việc gì? Bạn đã đi làm hay bạn là sinh viên?

Candidate: Well, actually, both. I’m a part-time student. I’m doing a degree in Business Studies. I’m also working as a lifeguard at my local swimming pool.

Thực ra là cả hai. Tôi là một sinh viên bán thời gian. Tôi đang lấy bằng về Nghiên cứu Kinh doanh. Tôi cũng đang làm một nhân viên cứu hộ tại hồ bơi địa phương của mình.

Examiner: I see. What’s the most interesting part of being a lifeguard?

Tôi hiểu rồi. Điều thú vị nhất khi trở thành nhân viên cứu hộ là gì?

Candidate: Well, to be honest, it’s not a very interesting job. Most of the time we just wait by the pool. The most interesting part is probably the conversations I have with the other lifeguards. I’ve got to know them all pretty well, now.

Thành thật mà nói, đó không phải là một công việc thú vị cho lắm. Hầu hết thời gian chúng tôi chỉ chờ đợi bên hồ bơi. Phần thú vị nhất có lẽ là những cuộc trò chuyện tôi có với những nhân viên cứu hộ khác. Bây giờ tôi đã biết tất cả họ khá rõ.

Examiner: What’s the most difficult part of being a lifeguard?

Khó khăn nhất khi trở thành nhân viên cứu hộ là gì?

Candidate: We quite often have to tell children to stop behaving badly, and occasionally their parents get angry with us: “Don’t tell my children what to do!” – that kind of thing. That can be difficult.

Chúng tôi thường phải nói với bọn trẻ đừng có hành vi không tốt, và đôi khi cha mẹ chúng nổi giận với chúng tôi: “Đừng bảo con tôi phải làm gì!” – đại loại vậy. Điều đó có thể khó khăn.

Examiner: Would you say it’s a good occupation?

Bạn có cho rằng là một nghề tốt không?

Candidate: Well, yes and no. It’s a very pleasant job in some ways, but as I said, it can be boring, and it’s not very well paid. That’s why I’m doing a degree. I want to get something better.

Vâng, có và không. Về mặt nào đó, đó là một công việc rất dễ chịu, nhưng như tôi đã nói, nó có thể rất nhàm chán và được trả lương không cao. Đó là lý do tại sao tôi học tập để lấy bằng cấp. Tôi muốn đạt được một cái gì đó tốt hơn.

Examiner: I see. What are your career plans for the future?

Tôi hiểu rồi. Dự định nghề nghiệp của bạn trong tương lai là gì?

Candidate: When I graduate, I want to get a job in a financial institution, maybe a bank or insurance company. I haven’t decided exactly what yet, but something like that.

Khi ra trường, tôi muốn xin việc trong một tổ chức tài chính, có thể là ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm. Tôi vẫn chưa quyết định chính xác điều gì, nhưng một cái gì đó tương tự.

Notes:

  • Các bạn thí sinh chú ý phần chữ in đậm trong đoạn hội thoại ở trên. Cách dùng adverb đúng lúc đúng chỗ để văn phong tự nhiên trôi trảy (naturally) và một số từ vựng học thuật academic (không cần nhiều vì đây là Part 1 – Interview).
  • Cách trả lời này rất phù hợp cho các bạn thí sinh đang còn là sinh viên và đang đi học nhé.

2 – The building where you live in …

Examiner: In the first part, I’d like to ask you about the place where you live. Can you describe the building you live in?

Trong phần đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn về nơi bạn sống. Bạn có thể mô tả tòa nhà bạn đang ở?

Candidate: Yes, I live in an apartment block. It’s got, I think, eight floors, and we’re on the second floor. It’s a modern block. I think it was built about 20 years ago.

Vâng, tôi sống trong một khu chung cư. Tôi nghĩ nó có tám tầng, và chúng tôi đang ở tầng hai. Đó là một khối hiện đại. Tôi nghĩ nó được xây dựng cách đây khoảng 20 năm.

Examiner: Is it similar to other buildings in the area?

Nó có tương tự với các tòa nhà khác trong khu vực không?

Candidate: Yes, it is. There are lots of blocks very similar to mine in that part of the city.

Vâng, đúng vậy. Có rất nhiều dãy nhà rất giống với của tôi ở khu vực đó của thành phố.

Examiner: Is it in a convenient location for you?

Nó có ở vị trí thuận tiện cho bạn không?

Candidate: Hm, no, not really. It’s quite far from the city centre. I’m studying at a college on the other side of the city, so I spend about two hours on the bus every day. It’s quite boring. The bus is always quite crowded, and I often have to stand. Actually, it’s probably the worst part of my day.

Hm, không, không hẳn. Nó khá xa trung tâm thành phố. Tôi đang học ở một trường cao đẳng ở phía bên kia thành phố, vì vậy tôi dành khoảng hai giờ trên xe buýt mỗi ngày. Nó khá nhàm chán. Xe buýt luôn khá đông đúc, và tôi thường xuyên phải đứng. Thực ra, đó có lẽ là phần tồi tệ nhất trong ngày của tôi.

Examiner: I can imagine! Apart from the buses, do you like living in your city?

Tôi có thể tưởng tượng! Ngoài vấn đề xe buýt, bạn có thích sống ở thành phố của mình không?

Candidate: Yes, I do. There’s always a lot going on, and all my friends are there. It’s very lively in the evenings. There are a lot of good bars and restaurants, and people come from all around the city to meet their friends and have a good time. It’s a very good atmosphere.

Vâng, tôi có. Luôn có rất nhiều điều đang diễn ra, và tất cả bạn bè của tôi đều ở đó. Nó rất sôi động vào buổi tối. Có rất nhiều quán bar và nhà hàng, và mọi người đến từ khắp nơi trong thành phố để gặp gỡ bạn bè của họ và có một khoảng thời gian vui vẻ. Đó là một bầu không khí rất tốt.

Examiner: What changes would improve the area where you live?

Những thay đổi nào sẽ cải thiện khu vực bạn sống?

Candidate: Like most cities, there’s far too much traffic. I was talking about my bus journey every day. It’s only about ten kilometres, but it takes so long because most of the time the bus is stuck in a traffic jam. Also, sometimes the city is quite polluted, especially when the weather’s cold and there’s no wind to blow away the pollution. So, less traffic and less pollution would be big improvements.

Giống như hầu hết các thành phố, giao thông quá đông. Tôi đã nói về hành trình xe buýt của tôi mỗi ngày. Chỉ khoảng chục km mà đi lâu như vậy vì phần lớn thời gian xe buýt kẹt xe. Ngoài ra, đôi khi thành phố khá ô nhiễm, đặc biệt là khi thời tiết lạnh và không có gió để thổi bay ô nhiễm. Vì vậy, ít kẹt xe và ít ô nhiễm hơn sẽ là những cải thiện lớn.

Notes:

  • Cấu trúc câu trả lời không hề khó, nhưng phải sử dụng nhuần nhuyễn những cụm từ “I think ..” , “Yes, I do / Yes, it is”, “no, not really”, adverb (probably, actually, ..).
  • Từ vựng học thuật academic cần sử dụng nhưng không cần qúa nhiều (less traffic, less pollution, big improvements, stuck in a traffic jam, good atmosphere, good bars and restaurants, …)

3 – What do you do at the weekends?

Examiner: I’d like to ask you some questions about your free-time activities. What do you do at the weekends?

Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về các hoạt động lúc rảnh rỗi của bạn. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?

Candidate: Well, my final exams are next month, so at the moment I don’t really have any free time at the weekends or any other days. However, in general, when I have free time, I like doing outdoor activities. In particular, I really like land-yachting.

À, kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào tháng tới, vì vậy hiện tại tôi thực sự không có bất kỳ thời gian rảnh nào vào cuối tuần hoặc bất kỳ ngày nào khác. Tuy nhiên, nhìn chung, khi rảnh rỗi, tôi thích hoạt động ngoài trời. Đặc biệt, tôi rất thích du thuyền trên cạn.

Examiner: Land-yachting? What’s that?

Du thuyền trên cạn? Đó là gì vậy?

Candidate: Um, well, you have a little chariot with three wheels and a big sail. You sit on the chariot and catch the wind in the sail to make the chariot move. There’s a big, flat, windy beach quite near where I live, which is ideal for it. It’s also called beach-yachting and also land-sailing. You don’t have to do it on a beach. Any flat land will do.

Ừm, bạn có một xe nhỏ với ba bánh và một cánh buồm lớn. Bạn ngồi trên xe và đón gió trong cánh buồm để làm cho cỗ xe chuyển động. Có một bãi biển lớn, bằng phẳng, lộng gió khá gần nơi tôi sống, rất lý tưởng cho việc đó. Nó còn được gọi là du thuyền bãi biển và cũng là du thuyền trên cạn. Bạn không cần phải làm điều đó trên bãi biển. Đất bằng phẳng nào cũng được.

Examiner: I see. What is it that you like about this sport?

Tôi hiểu rồi. Điều bạn thích ở môn thể thao này là gì?

Candidate: On a windy day, the chariots can go really fast, and because you’re so close to the ground, you really feel the speed. It’s a thrilling experience. To tell the truth, though, for every ten minutes you spend on the chariot, you probably spend an hour setting up the equipment and waiting for the wind to be right, but that’s all part of the fun, too. It’s great being outdoors, by the sea.

Vào một ngày có gió, những cỗ xe có thể chạy rất nhanh, và vì bạn ở rất gần mặt đất nên bạn thực sự cảm nhận được tốc độ. Đó là một trải nghiệm ly kỳ. Nói thật là, cứ mỗi mười phút ngồi trên chiến xe, bạn có thể mất một giờ để lắp đặt thiết bị và chờ đúng gió, nhưng đó cũng là một phần của niềm vui. Thật tuyệt khi ở ngoài trời, bên bờ biển.

Examiner: How often do you get the chance to do it?

Bạn thường xuyên làm điều này?

Candidate: In theory, you can do it all year round, but it’s not a lot of fun in the freezing cold. It’s mostly a summer sport. I suppose April to October is the main months. You also need wind, of course. Another factor is the other people on the beach. In July and August, the beach can get quite crowded, so at that time of year, we mostly do it quite late in the day, when the beach is emptier. So generally I do it at the weekends from late spring to early autumn, but a bit less in time middle of the summer, for the reason I just said.

Về lý thuyết, bạn có thể làm quanh năm, nhưng chẳng mấy vui vẻ trong sự lạnh cóng. Nó chủ yếu là một môn thể thao mùa hè. Tôi cho rằng tháng 4 đến tháng 10 là những tháng chính. Bạn cũng cần gió, tất nhiên. Một yếu tố khác là những người khác trên bãi biển. Vào tháng 7 và tháng 8, bãi biển có thể khá đông đúc, vì vậy vào thời điểm đó trong năm, chúng tôi chủ yếu đến khá muộn trong ngày, khi bãi biển vắng hơn. Vì vậy, tôi thường làm điều đó vào cuối tuần từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu, nhưng ít hơn một chút vào giữa mùa hè, vì lý do tôi vừa nói.

Examiner: How important a part of your week are your free-time activities?

Các hoạt động rảnh rỗi trong tuần của bạn quan trọng như thế nào?

Candidate: Actually, not really that important. Perhaps if I was working, my time off would be the most important part of the week in some ways, but because I’m a student, I don’t so much feel the need to let my hair down at the weekends. I enjoy most of the time I’m studying, too. It’s not like doing a stressful job.

Trên thực tế, không thực sự quan trọng. Có lẽ nếu tôi đang đi làm thì thời gian nghỉ của tôi sẽ là phần quan trọng nhất trong tuần, nhưng vì là sinh viên nên tôi không cảm thấy cần thiết phải rảnh rỗi vào cuối tuần. Tôi cũng thích phần lớn thời gian học. Nó không giống như làm một công việc căng thẳng.

Examiner: Do you enjoy your free time more now than you did when you were a child?

Bạn có tận hưởng thời gian rảnh rỗi của mình bây giờ nhiều hơn khi bạn còn nhỏ không?

Candidate: Hm. That’s a hard question to answer. I don’t really remember how I felt about my free time when I was a child. I used to go sand-yachting then, too. It was my father who got me started, I used to find it quite frightening, and now I don’t, do in that respect, I suppose I enjoy my free time more now.

Hừm. Đó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi không thực sự nhớ mình cảm thấy thế nào về thời gian rảnh rỗi khi còn nhỏ. Khi đó tôi cũng từng đi du thuyền trên cát. Chính cha tôi là người đã giúp tôi bắt đầu, tôi đã từng thấy nó khá sợ hãi, và bây giờ thì không, về khía cạnh đó, tôi cho rằng bây giờ tôi tận hưởng thời gian rảnh nhiều hơn.

Examiner: What free-time activity would you like to try in the future?

Hoạt động nào bạn muốn duy trì trong tương lai?

Candidate: I’d love to try real sailing. You know, with a boat on the sea or a lake. I’ve never done it. I imagine it’s probably a bit more difficult than sand-yachting.

Tôi muốn thử chèo thuyền thật. Bạn biết đấy, với một con thuyền trên biển hoặc trên hồ. Tôi chưa bao giờ làm điều đó. Tôi tưởng tượng nó có lẽ khó hơn một chút so với du thuyền trên cát.

Notes:

Phần “sample answer” này hơi khó với các bạn một chút vì đây là trải nghiệm của 1 bạn ở vùng biển với sở thích “land-yachting / sand-yachting”, các bạn học cách trả lời để tự lấy ví dụ cho mình. Ví dụ như các sở thích khác như “being a youtuber in the free time” rồi kể về cách lấy ý tưởng, cách tạo video, chụp tấm hình, và cách tạo sự lan truyền “viral” như thế nào.

4 – Books and magazines, …

Examiner: Now, let’s talk about books and magazines. What kind of books and magazines do you like reading?

Bây giờ, hãy nói về sách và tạp chí. Bạn thích đọc loại sách và tạp chí nào?

Candidate: Um, I’m really not bothered about magazines. I never buy them, and I hardly ever read them only if I’m in the dentist’s waiting room, or somewhere else where there’s nothing better to read. I don’t really have an option for them.

Ừm, tôi thực sự không bận tâm về tạp chí. Tôi không bao giờ mua chúng, và tôi hầu như không bao giờ đọc chúng, chỉ khi nếu tôi ở trong phòng chờ của nha sĩ, hoặc ở một nơi nào khác mà không có gì tốt hơn để đọc. Tôi thực sự không có một lựa chọn nào về chúng.

Examiner: I see. So what sort of books do you like?

Tôi hiểu rồi. Vậy bạn thích loại sách nào?

Candidate: I don’t read many novels. I’m much more interested in non-fiction. I’m a big fan of biographies. I think there’s a lot to be learned from the lives of famous people. I like reference books. Obviously, you can’t sit down and read an atlas or a dictionary of quotations, but I often spend time looking through that kind of book. Again, there’s a lot to be learned from them.

Tôi không đọc nhiều tiểu thuyết. Tôi quan tâm nhiều hơn đến truyện phi hư cấu. Tôi là một fan hâm mộ lớn của tiểu sử. Tôi nghĩ có rất nhiều điều cần học hỏi từ cuộc sống của những người nổi tiếng. Tôi thích sách tham khảo. Rõ ràng, bạn không thể ngồi xuống và đọc một tập bản đồ hoặc một cuốn từ điển danh ngôn, nhưng tôi thường dành thời gian xem qua loại sách đó. Một lần nữa, có rất nhiều điều cần học hỏi từ họ.

Examiner: Do you like reading any other types of book?

Bạn có thích đọc bất kỳ loại sách nào khác không?

Candidate: Well, as I said, I don’t read many novels but I quite like crime fiction. At the moment, I’m reading a book by Michael Dibben about an Italian detective called Aurelio Zen. It’s quite good.

Như tôi đã nói, tôi không đọc nhiều tiểu thuyết nhưng tôi khá thích tiểu thuyết tội phạm. Hiện tại, tôi đang đọc một cuốn sách của Michael Dibben về một thám tử người Ý tên là Aurelio Zen. Nó khá hay.

Examiner: Have the types of book you like changed over the years?

Loại sách bạn thích có thay đổi trong những năm qua không?

Candidate: Not, not really. Obviously, my tastes now are different from my tastes as a child, but apart from that, I don’t think they’ve really changed at all.

Không, không hẳn. Rõ ràng, sở thích của tôi bây giờ khác với sở thích của tôi khi còn nhỏ, nhưng ngoài điều đó, tôi không nghĩ chúng thực sự thay đổi chút nào.

Examiner: Do you prefer reading books or newspapers?

Bạn thích đọc sách hay báo hơn?

Candidate: Ah, well, I’m obsessed with news and current affairs. I buy two newspapers every day and I read both of them. I spend much more time reading newspapers than book, so I suppose that must mean I prefer them.

À, tôi bị ám ảnh bởi tin tức và các vấn đề thời sự. Tôi mua hai tờ báo mỗi ngày và tôi đọc cả hai tờ báo đó. Tôi dành nhiều thời gian đọc báo hơn sách, vì vậy tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi thích chúng hơn.

đang soạn thảo

Từ khóa: luyện speaking ielts theo chủ đề, luyện speaking online, chủ đề speaking ielts


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ