Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Speaking Part 3 thường bao gồm những câu hỏi khó nhằn nhất của phần thi nói. Có nhiều bạn phản ánh rằng khi được hỏi các chủ đề quen thuộc liên quan đến “technology” và “education” nhưng các bạn vẫn trả lời khá lúng túng. Vậy thì tham khảo một cách trả lời tự nhiên dưới đây nhé.

Question: In what ways can technology be positive and negative for education? (Công nghệ có thể tích cực và tiêu cực đối với giáo dục trên những khía cạnh nào?)

Model answer (IELTS Speaking 8.0):

As far as I am concerned, technology is a tool and therefore, if used properly, can greatly improve education as it can be used to help teachers impart information in ways students might find more engaging and relevant as well as aid students to do research or, for example, type up essays or give presentations. However, it must not be used as a substitute for good teaching. Students should be aware that technology is there to provide them with ways to approach their learning and teachers need to use it sparingly rather than fully rely on it.

Theo quan điểm của tôi, công nghệ là một công cụ và do đó, nếu sử dụng đúng cách, có thể cải thiện đáng kể nền giáo dục, vì nó có thể được sử dụng để giúp đỡ các giáo viên truyền đạt thông tin theo những cách mà học sinh/sinh viên có thể thấy sự hấp dẫn và phù hợp, hơn nữa hỗ trợ sinh viên làm nghiên cứu, hoặc ví dụ, đánh máy các bài luận hoặc thuyết trình. Tuy nhiên, công nghệ không được dùng như là sự thay thế cho việc dạy học tốt. Sinh viên nên hiểu rằng công nghệ ở đó là để cung cấp cho họ những cách tiếp cận việc học và giáo viên cần sử dụng một cách hợp lý thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

+ properly (adv): đúng cách

+ impart information (phr.v): truyền đạt thông tin.

+ aid students to do research (phr.v): hỗ trợ sinh viên làm nghiên cứu.

+ substitute (n, v): thay thế

+ approach (v) tiếp cận

+ rely on (phr.v) phụ thuộc – fully rely on (phr.v): hoàn toàn phụ thuộc

Xem thêm: tự học ielts jenny, tự học ielts tại nhà, học IELTS cho người mất gốc


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ