Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Chúng ta hãy cùng xem sự khác nhau giữa Effect, Impact, Influence, Impinge, Encroach trong tiếng anh như thế nào nhé

1. Impact (of something) (on somebody/something) => v; n

– Sự “ảnh hưởng”, “tác động” của một ai hay một việc nào đó lên người khác/ việc khác và từ đó mới tạo ra một “kết quả” hay ”hậu quả”.

– Ảnh hưởng của một hành động.

– Để lại một ấn tượng lâu dài.

– Được dùng nhiều bởi chính trị gia, doanh nhân

– Vừa là động từ vừa là danh từ.

2. Influence (on/upon somebody/something) => v; n

– Sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi cách nghĩ, hành động của một người hay sự phát triển của một việc nào đó.

– Được dùng nhiều trong lĩnh vực kinh tế hoặc nghệ thuật.

– Vừa là danh từ vừa là động từ.

3. Encroach (on/upon something) => v

– Chỉ có hình thức động từ.

– Chỉ “ảnh hưởng” đến thời gian hay cuộc sống của một ai đó.

4. Effect (on somebody /something) => v; n

– Chỉ “sự thay đổi, kết quả” từ một tác động nào đó.

– Vừa tích cực vừa tiêu cực.

– Vừa là danh từ vừa là động từ.

5. Impinge (on/upon something/somebody) => v

– Mang tính tiêu cực.

– Chỉ có hình thức động từ.


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ