Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “One và You”

Unit 38 – One và You

Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử…

Mission News Theme by Compete Themes.