Press "Enter" to skip to content

Tải tài liệu bài mẫu IELTS Speaking Part 2 dành cho các band cao 6.5+ trở lên đã được cựu giám khảo IELTS chỉnh

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 với các từ vựng được dịch chi tiết sẽ giúp quá trình học IELTS Speaking của các bạn trở nên dễ thở hơn nhiều. Tài liệu gồm 4 phần, mỗi phần 50 câu hỏi IELTS Speaking Part 2 phổ biến nhất và câu trả lời mẫu cho những topics IELTS Speaking Part 2 đó. Tin vui cho các bạn là những câu hỏi này hiện nay 100% nằm trong bộ dự thi ielts speaking thực tế. Các bạn tra cứu những câu hỏi cần thiết để tải tài liệu tham khảo nhé. Dành cho các band 6.5+, 7.0+, 7.5+, 8.0+, 8.5+, và 9.0

Trong IELTS Speaking, các bạn nên làm quen với công thức A.R.E.A để bản thân mình chứ không phụ thuộc vào bài mầu quá nhiều. Chúng ta học ở bài mẫu cách triển khai ý, cách trả lời tự nhiên, tìm tòi tại sao trả lời như vậy điểm band lại cao, từ vựng, ý tưởng … Công thức A.R.E.A trong IELTS Speaking áp dụng cho cả part 1, 2 và 3 nhé.

A.R.E.A là:

A – Answer: Đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi.

R – Reason: Đưa ra lý do cho câu trả lời.

E – Example: Đưa ra ví dụ cụ thể cho câu trả lời.

A – Alternatives: Có thể đưa ra ý kiến phản bác cho câu hỏi.

Lưu ý: Với mỗi câu hỏi có thể chỉ cần trả lời ba phần A.R.E là đủ, nếu được thì mở rộng ra phần Alternatives. Theo công thức này, các bạn sẽ có được một khung sườn, từ đó bắt đầu triển khai ý được tốt hơn.

Các bạn vui lòng đăng ký nhận tài liệu IELTS tại Registration Form (Chọn Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 1, Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 2, Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 3, hay Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 4). Hoàn toàn miễn phí!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 1

 1. Describe a change that you think would improve your local area 9
 2. Describe an educational TV program that you have seen 10
 3. Describe a situation (or time) when you received some useful advice 12
 4. Describe a place you have visited that has been affected by pollution. 13
 5. Describe a time when you tried a new food for the first time. 14
 6. Describe your favourite season or time of the year 17
 7. Describe an occasion when you got up very early. 19
 8. Describe one of your best (= one of your close, or good) friends. 21
 9. Described a success you have had in your life. 22
 10. Describe a family (not your own family) that you like. 25
 11. Describe a photo of yourself that you had taken 26
 12. Describe a long car journey you went on 28
 13. Describe a team project for study or entertainment 30
 14. Describe someone you know who recently moved to new accommodation. 32
 15. Describe a good part of your personality or character 34
 16. Describe a short trip that you frequently make (or, take) but dislike. 35
 17. Describe a garden or park you enjoyed visiting. 38
 18. Describe a free-time activity that you like to do after you have finished your study or work. 39
 19. Describe a person you know whose job is important to society 42
 20. Describe a house or apartment you would like to live in. 44
 21. Describe a time when you waited for (or, had to wait for) something (or someone) 46
 22. Describe someone or something that made a lot of noise. 47
 23. Describe a song that has special meaning for you. 48
 24. Describe an important holiday (or festival) that is celebrated in your country 51
 25. Describe a film you watched at home or in a cinema 54
 26. Describe a (recent) time when you looked at the sky (either day or night) 56
 27. Describe a recent event (or something you did) that made you happy. 59
 28. Describe a difficult decision that you made. 61
 29. Describe a polluted place. 62
 30. Describe a person you know who dresses well 64
 31. Describe a person you know who speaks a second (or foreign) language well 64
 32. Describe a person (you know) who travels a lot by plane. 64
 33. Describe the member of your family who you spend the most time with 67
 34. Describe a street that you like to visit 69
 35. Describe an article you read in a magazine or on the internet about healthy living. 71
 36. Describe a person (you know), much older than you, who you admire. 72
 37. Describe a television program that you like to watch. 74
 38. Describe a sport that you have learned. 75
 39. Describe a short holiday (vacation) that was special for you 77
 40. Describe a wedding that you have attended. 79
 41. Describe a useful app or computer program for a smart phone, computer or tablet that you have used. 81
 42. Describe a goal that you would like to achieve. 83
 43. Describe an activity you do for your health or fitness. 84
 44. Describe a big company that you would like to work in 87
 45. Describe a time when someone apologized to you. 89
 46. Describe a story or a novel that was particularly interesting to you 90
 47. Describe some local news that people in your locality are interested in. 92
 48. Describe the first time you used a foreign language to communicate. 93
 49. Describe an occasion when you helped someone. 95
 50. Describe what you think would be the perfect job for you. 96

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 2

 1. Describe a foreign country you would like to go to. ( A country you have not been to yet) 98
 2. Describe something that you have shared with others (or another person) 99
 3. Describe a course you would like to study (or, do) 101
 4. Describe a positive change that you made to your life. 103
 5. Describe a situation that made you a little angry. 105
 6. Describe a skill you learned when you were a child. 107
 7. Describe a time when you forgot something important. 109
 8. Describe a sport stadium that’s important in your city. 110
 9. Describe a product you bought that you were happy with. 111
 10. Describe a special toy you had in your childhood 114
 11. Describe a time when you saw an interesting animal 115
 12. Describe a meal you had your friends (in someone’s home or in a restaurant) 117
 13. Describe an item of clothing that was bought for you 118
 14. Describe a time when the weather caused you to change your plan. 120
 15. Describe a place near water (such as a river, a lake or the ocean) that you enjoyed visiting 121
 16. Describe a happy family event from your childhood. 123
 17. Describe a gift that you recently gave to others 125
 18. Describe an area of subject that you are interested in (such as physics, mathematics) 126
 19. Describe a creative inventor or musician 128
 20. Describe a time when you were very busy. 130
 21. Describe an advertisement you have seen. 132
 22. Describe a website that you like to visit 134
 23. Describe a time you needed to use imagination 136
 24. Describe a tall building you like or dislike. 138
 25. Describe a wild animal 140
 26. Describe a small business that you would like to open, (or, start or run or own or have) if you had the chance. 142
 27. r Describe a time you missed an important appointment for something 144
 28. Describe a place in other countries where you would like to work 146
 29. Describe an antique or some other old thing that your family has kept for a long time. 147
 30. Describe a café you like. 149
 31. Describe a plan you made in your life (except work or study) 150
 32. Describe a shop opened in your hometown 152
 33. Describe a talk or a speech 154
 34. Describe an interesting neighbor you have/had 156
 35. Describe an experience that when you spent time with a child. 159
 36. Describe a person you were friendly to, although you did not really like them (him or her) 160
 37. Describe something special you would like to buy (in the future) 162
 38. Describe a member of your family who you would like to work with 164
 39. Describe a magazine or newspaper that you like to read. 166
 40. Describe a new skill you would like to learn. 167
 41. Describe a leader who you admire 169
 42. Describe an interesting public place in your hometown, or where you are living now, that you like to go to 171
 43. Describe a time when you made a mistake. 173
 44. Describe a person who you like to spend time with. 174
 45. Describe some good news you got from television or the internet 176
 46. Describe a time when you got lost 178
 47. Describe an historic building that you have visited 180
 48. Describe a long walk that you went on. 182
 49. Describe a successful small business that you know 184
 50. Describe a person/something that made you laugh 186

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 3

 1. Describe a person/something that made you laugh 186
 2. Describe a quiet place. 187
 3. Describe a tourist site in your country that you enjoyed visiting. 189
 4. Describe a family member who has an important influence on you 191
 5. Describe a book that you want to read again 193
 6. Describe a decision made by others that you disagreed with 195
 7. Describe an experience in which the use of a mobile phone was not allowed 199
 8. Describe a kind of foreign food you have had 202
 9. Describe a holiday you want to go on in the future 204
 10. Describe an interesting house or apartment you visited 206
 11. Describe the most polite person you know 207
 12. Describe two people you know from one family 210
 13. Describe an unforgettable experience you have had 212
 14. Describe a well-paid job that you will be good at 214
 15. Describe a kind of weather you like 216
 16. Describe a popular place where people like to go swimming. 218
 17. Describe an experience of good service in a shop or a restaurant 220
 18. Describe an outdoor activity you like to do 221
 19. Describe an occasion when you unexpectedly met someone you know 224
 20. Describe a time when (you think) someone (you know) did not tell you the complete truth. 226
 21. Describe an indoor game that you played when you were a child 227
 22. Describe an item of electronic equipment that you would like to have. 229
 23. Describe some paid work (or, a paid job) that you or a friend enjoyed doing. 230
 24. Describe something you do that keeps you fit. (or, that helps to keep you fit) 232
 25. Describe a sport that you prefer to do and is a little expensive 234
 26. Describe a person who you have met before and you want to know more about 236
 27. Describe a famous person in your country 238
 28. Describe something special that you saved money to buy 241
 29. Describe your favorite movie 243
 30. Describe a historic event in your country 245
 31. Describe an activity that makes you feel excited 247
 32. Describe a piece of equipment in your home 249
 33. Describe an ambition that you have not yet achieved. 251
 34. Describe an exciting sport you know 253
 35. Describe a photograph in your home. 254
 36. Describe the stage of life that you have enjoyed the most 256
 37. Describe a time when you did something to help someone you didn’t know 258
 38. Describe a subject you didn’t like before but are interested in now 259
 39. Describe situation when a child made you laugh. 260
 40. Describe a place where you (usually / often) go to relax. (Not your home) 262
 41. Describe an area of science that you are interested in (medicine, psychology, etc.) 264
 42. Describe a bicycle/motorbike/car trip that is interesting 267
 43. Describe a time when it was important to tell your friend a truth. You should say 269
 44. Describe a childhood friend of yours 270
 45. Describe the person you would like to become in ten years 271
 46. Describe something that you cherish 272
 47. Describe a photo of yourself you have taken 273
 48. Describe a thing you refused to lend 275
 49. Describe a place that you don’t like 276
 50. Describe an important place you like in your city. 277

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – 50 câu hỏi phần 4

 1. Describe an important place you like in your city. 277
 2. Describe a time that you misunderstood someone 278
 3. Describe an important event that you celebrated 280
 4. Describe a time when you had a problem with using the computer. You should say 281
  155 Describe a live sport event you watched. You should say 283
 5. Describe a person’s home you visited that you liked, but would not want to live in. You should say:
  284
 6. Describe a time when you got close to wild animals. You should say: 286
 7. Describe a time when you made a promise to someone. You should say 287
 8. Describe a time when you needed to use your imagination. You should say: 289
 9. Describe a time when you encouraged somebody to do something that he/she didn’t want to do292 161. Describe the first day of school 294
 10. Describe a computer/phone game you have enjoyed playing since your childhood 296
 11. Describe something important to you that your family has had for a long time. 298
 12. Describe a person who you think wears unusual clothes 301
 13. Describe a time when you had to wait in a long line of people 303
 14. Describe a time when you waited a long time for a person. 305
 15. Describe a toy you like in your childhood 307
 16. Describe an interesting conversation with a stranger 311
 17. Describe a place in your city you want to go to 312
  Describe a famous person that you are interested in 316
 18. Describe an experience that you got bored when you were with others 320
 19. Describe a time when you gave advice to someone 322
 20. Describe an interesting job that you want to have in the future 324
 21. Describe an important technological product you bought 333
 22. Describe a short trip that you frequently make 337
 23. Describe a loving person that you know 339
 24. Describe someone who is talkative 342
 25. Describe a childhood friend of yours 346
 26. Describe a magazine you enjoy reading. 348
 27. Describe a city or country where you want to live the most in the future 354
 28. Describe an important event to celebrate (personal important events) 358
 29. Describe a situation when you had to be polite 362
 30. Describe a car/motorbike/bike trip that is interesting. 366
 31. Describe a singer that you like 368
 32. Describe a happy experience you had. You should say 370
 33. Describe an important place in your city. You should say 372
 34. Describe a quiet place. 375
 35. Describe a place you hate to visit 380
 36. Describe something you bought recently that made you happy. 382
 37. Describe an art exhibition that you visited. 386
 38. Describe a skill that you think you can teach other people. 389
 39. Describe a kind of weather you like 391
 40. Describe a polite person you know 393
 41. Describe a time when you ate something for the first time 395
 42. Describe a time when you got lost in a town or city 397
 43. Describe a strange person you’ve met 399
 44. Describe a piece of international news you have just recently heard. 401
 45. Describe the kind of bag you want to own 402

Xem thên: template ielts writing task 2, Bài viết mẫu IELTS, từ vựng ielts


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x