Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Trong IELTS, chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với kỹ năng paraphrase (sử dụng những từ ngữ khác nhưng vẫn phải giữ được ý nghĩa gốc), đặc biệt quan trọng và cần thiết khi ôn luyện IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2. Nếu bạn muốn đạt điểm điểm số ielts mong muốn, nâng cao kỹ năng Paraphrase là chiến lược không thể bỏ qua. Trong bài này, ieltsjenny.com sẽ gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn toàn tập cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1+2.

PARAPHRASE IELTS WRITINGsaying the same things in different words (diễn đạt những điều giống nhau bằng những từ ngữ khác nhau)

Đăng ký nhận Tài liệu hướng dẫn IELTS toàn tập cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1+2bản đầy đủ (49 trang) miễn phí tại link Registration Form.

I/ Lý thuyết toàn tập cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1

1. Hướng dẫn cấu trúc paraphrase trong IELTS Writing Task 1

a. Subject refers to figures – Verb refers to increases/ decreases

+ The number of/ The figure for/ The proportion of/ The percentage of people who … (relative clause)

Số lượng/ Số liệu/ Tỉ lệ/ Phần trăm những người + who (mệnh đề quan hệ)

+ The number of/ The figure for people + V-ing/ (reduced relative clause)

Số lượng/ Số liệu những người + Ving (mệnh đề quan hệ rút gọn)

+ There was an increase/ rise/ growth….in the number of… noun + V-ing or V-ed

Có một sự tăng lên trong số lượng của ….+ danh từ + Ving/ Ved

+ There was a decrease/ drop/ fall/ decline…in the number of…noun +V-ing or V-ed

Có một sự giảm trong số lượng của…+ danh từ + Ving/ Ved

Ví dụ minh họa:

+ In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%.

Năm 1999, phần trăm những người sử dụng Internet tại Mỹ là khoảng 20%.

+ There has been an increase in the cost of coffee.

Có sự tăng lên trong giá cà phê.

+ The number of people going to college rose to 5 million.

Số lượng những người học đại học tăng lên đến 5 triệu người.

+ The proportion of people shopping at Wal-Mart was 5%.

Phần trăm những người mua sắm tại Wal Mart là khoảng 5%.

+ The figure for people who like to go to Mexico in the summer increased last year.

Số lượng những người thích đến Mexico vào mùa hè đã tăng lên.

+ There was a rise in the percentage of children born by C-section.

Có một sự tăng lên trong phần trăm những đứa trẻ được sinh bằng cách sinh mổ. (C-section = Caeserean section – sinh mổ)

+ There has been a growth in the number of countries affected by drought this year.

Có một sự tăng lên trong số lượng những quốc gia bị ảnh hưởng bởi hạn hán năm nay.

+ There was a decrease in the number of hospitals.

Có một sự tăng lên trong số lượng bệnh viện

b. Subject refers to the chart

+ The chart/ graph/ illustration/ map/ table…shows/ illustrates/ gives information about/ provides information about/ compares…

Biểu đồ/ hình minh họa/ bảng…thể hiện/ minh họa/ cung cấp thông tin/ so sánh…

+ Example:

The chart shows a change in the percentage of international students among university graduates in different Canadian provinces between 2001 and 2006.

Biểu đồ trên cho thấy một sự thay đổi trong phần trăm những sinh viên quốc tế trong số những người tôt nghiệp đại học tại các vùng khác nhau của Canada tu 2001 đên 2006.

c. Subject refers to what is shown in the chart

+ People tend to + V: Mọi người có xu hướng + động từ (làm gì đó)

+ X is the most popular ….: X là …phổ biến nhất

+ Company A reduced its waste production: Công ty A đã giảm lượng nước thải của công ty

+ The …(noun: consumption, spending…) is highest: … là cao nhất

+ People show their preference for…: Mọi người cho thấy sự yêu thích với…

+ People have a tendency to do sth: Mọi người có xu hướng làm gì

Example: (bổ sung ví dụ)

+ In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.

Năm 2005, việc sử dụng Internet tại Mỹ và Canada đều tăng lên khoảng 70% dân số, trong khi số liệu này của Mexico chỉ khoảng hơn 25%.

+ People in Britain spent just over £170,000 on photographic film, which is the highest figure shown on the chart. By contrast, Germans were the lowest overall spenders, with roughly the same figures (just under £150,000) for each of the six products.

Người dân ở Anh tiêu khoảng hơn 170000 bảng cho phim ảnh, số liệu cao nhất được thể hiện trên biểu đồ. Ngược lại, người Đức là những người chi tiêu ít nhất cho tất cả các sản phẩm, với số liệu như nhau, dưới 150000 bảng cho mỗi sản phẩm trong số 6 sản phẩm trên.

+ Corn was the most popular food in Texas during the 60s.

Ngô là thực phẩm phổ biến nhất tại Texas những năm 60.

+ The consumption of chocolate in the Middle East was higher than in India.

Lượng tiêu thụ socola ở vùng Trung Đông cao hơn ở Ấn Độ.

+ During the 1950s, the consumption of alcohol was highest in the USA, followed by Russia and Germany.

Trong những năm 1950, lượng tiêu thụ rượu tại Mỹ là cao nhất, theo sau là Nga và Đức.

+ People showed their preference for traveling to work by car, rather than by bus or train.

Người dân cho thấy sự ưa thích dùng ô tô để đi làm hơn là bus hay tàu.

+ People have a tendency to shop in their neighborhood, which often benefits the local grocery stores more than it does supermarkets.

Người dân thường có xu hướng đi mua sắm ngay gần nhà, điều này có lợi hơn cho các cửa hang tạp hóa thông thường hơn là các siêu thị.

The process finishes with … The process concludes with …

Đăng ký nhận Tài liệu hướng dẫn IELTS toàn tập cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1+2bản đầy đủ (49 trang) miễn phí tại link Registration Form.

Tài liệu đầy đủ sẽ bao gồm thêm:

2. Particular words (nhóm từ cụ thể trong IELTS Writing Task 1)

II/ Lý thuyết toàn tập cách paraphrase trong IELTS Writing Task 2

1. In general

2. Particular words

3. Particular topics

III/ Thực hành

  • EDUCATION – PARAPHRASING
  • WORK – PARAPHRASING
  • CRIME – PARAPHRASING
  • THE ENVIRONMENT – PARAPHRASING
  • TRANSPORT – PARAPHRASING

Chúc các bạn học tập tốt.


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ