Press "Enter" to skip to content

Unit 3 – Verb phrase (ngữ động từ) – Phần 3 – Các thời tương lai

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


1.1   Future tenses (các thời tương lai)

1.1.1  Simple Future (thời tương lai thường):

Công thức: Subject + will/shall + verb in simple form + …

Ngày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau:

 • Đưa ra đề nghị một cách lịch sự: Shall I take you coat?
 • Dùng để mời người khác một cách lịch sự: Shall we go out for lunch?
 • Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán: Shall we say : $ 50
 • Thường được dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản:
  • ex: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.

Trong tiếng Anh bình dân , người ta thay shall = must ở dạng câu này. Nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai nhưng không xác định cụ thể. Thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on.

1.1.2  Near Future (tương lai gần):

Công thức: Subject + am/is/are + going to + verb in simple form + …

 • Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o’clock this afternoon….

We are going to have a reception in a moment

 • Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thời gian là tương lai xa.

We are going to take a TOEFL test next year.

 • Ngày nay người ta thường dùng present progressive.

1.1.3  Future Progressive (thời tương lai tiếp diễn):

Công thức: Subject + will/shall + be + Verb-ing + …

 • Dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture.

Good luck with the exam! We will be thinking of you.

 • Dùng kết hợp với present progressive khác để diễn đạt hai hành động đang song song xảy ra. Một ở hiện tại, còn một ở tương lai.

Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attending the meeting at the office.

 • Được dùng để đề cập đến các sự kiện tương lai đã được xác định hoặc quyết định (không mang ý nghĩa tiếp diễn).

Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the same time next week.

 • Hoặc những sự kiện được mong đợi là sẽ xảy ra theo một tiến trình thường lệ (nhưng không diễn đạt ý

định của cá nhân người nói).

You will be hearing from my solicitor.

I will be seeing you one of these days, I expect.

 • Dự đoán cho tương lai:

Don’t phone now, they will be having dinner.

 • Diễn đạt lời đề nghị nhã nhặn muốn biết về kế hoạch của người khác

Will you be staying in here this evening? (ông có dự định ở lại đây tối nay chứ ạ)

1.1.4  Future Perfect (thời tương lai hoàn thành):

Công thức: Subject + will/shall + have + verb in participle + …

Dùng để chỉ một hành động sẽ phải được hoàn tất ở vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Nó thường được dùng với trạng từ chỉ thời gian dưới dạng: by the end of …, by the time + sentence

We will have accomplished the English grammar course by the end of next week.

By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today will have died.

Xem thêm:


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Verb phrase (ngữ động từ) – Phần 3 – Các thời tương laiVerb phrase (ngữ động từ) – Phần 3 – Các thời tương lai1.1   Future tenses (các thời tương lai) 1.1.1  Simple Future (thời tương lai thường): Công thức: Subject + will/shall +… […]

trackback

[…] Verb phrase (ngữ động từ) – Phần 3 – Các thời tương laiVerb phrase (ngữ động từ) – Phần 3 – Các thời tương lai1.1   Future tenses (các thời tương lai) 1.1.1  Simple Future (thời tương lai thường): Công thức: Subject + will/shall +… […]

Mission News Theme by Compete Themes.
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x