Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và cũng là phần khó nhất trong bài thi IELTS Writing. Để nâng cao điểm số trong IELTS Writing, việc nâng cấp từ vượng và ý tưởng theo từng chủ đề là vô cùng quan trọng. IELTS JENNY chia sẻ cách tư duy ý tưởng & từ vựng trong IELTS Writing Task 2 theo từng dạng chủ đề thường gặp trong đề thi: Chủ đề TOURISM & TRAVELLING.

Link tải tài liệu bản đầy đủ nhiều dạng bài thi: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

Du lịch vũ trụ đã có thể thực hiện được một thời gian và một số người cho rằng du lịch không gian có thể được phát triển trong tương lai. Bạn nghĩ rằng đó là một phát triển tích cực hay tiêu cực?

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

Positive effects

Developments in the field of space travel could lead to new breakthroughs in the future.

Sự phát triển trong lĩnh vực du lịch vũ trụ có thể dẫn đến những đột phá mới trong tương lai.

  • The possibility of travelling to the universe would give us a hope of living on other planets in the not so distant future.
    • Khả năng đi đến vũ trụ sẽ cho chúng ta hy vọng sống trên các hành tinh khác trong tương lai không xa.
  • This hope will encourage scientists and researchers across the globe to make every possible effort to make it become reality, which could lead to major discoveries in science and technology, benefiting mankind.
    • Hy vọng này sẽ khuyến khích các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới thực hiện mọi nỗ lực có thể để biến nó trở thành hiện thực, điều này có thể dẫn tới những khám phá lớn về khoa học và công nghệ, mang lại lợi ích cho nhân loại.

The development of the space tourism industry would create more employment opportunities for thousands of people, helping them improve their living standards.

Sự phát triển của ngành du lịch không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho hàng ngàn người, giúp họ cải thiện mức sống của họ.

  • For example, the construction of a new spacecraft would provide jobs for many scientists and engineers.
    • Ví dụ, việc xây dựng một tàu vũ trụ mới sẽ cung cấp việc làm cho nhiều nhà khoa học và kỹ sư.

Ngoài ra IELTS JENNY cũng chuẩn bị những tài liệu IELTS chủ đề khác để các bạn thực hành ôn luyện.

Đã có gần 1,000 bạn đọc đăng ký nhận tài liệu IELTS miễn phí tham khảo.

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ