Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Test 1 – Reading Passage 2

A . The pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. These grand, impressive tributes to the memory of the Egyptian kings have become linked with the country even though other cultures, such as the Chinese and Mayan, also built pyramids. The evolution of the pyramid form has been written and argued about for centuries. However, there is no question that, as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect: the Step Pyramid of Djoser at Saqqara.

A. Kim tự tháp bậc thang là những di tích nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại và vẫn giữ được sự quan tâm to lớn đối với con người ngày nay . Những cống hiến vĩ đại và ấn tượng đó là để tưởng nhớ các vị vua Ai cập đã hòa nhập đất nước mặc dù các nền văn hóa khác như Trung Quốc vad Maya cũng đã xây dựng kim tự tháp. Sự tiến hóa của hình dạng kim tự tháp đã được ghi chép lại và thảo luận trong nhiều thế kỉ . Tuy nhiên , không có gì bản cãi rằng, khi nhắc đến Ai Cập , nó xuất hiện với một di tích của một vị vua được thiết kế bởi một kiến trúc sư lỗi lạc : Kim tự tháp bậc thang của Djoser tại Saqqara.

B . Djoser was the first king of the Third Dynasty of Egypt and the first to build in stone. Prior to Djoser’s reign, tombs were rectangular monuments made of dried clay brick, which covered underground passages where the deceased person was buried. For reasons which remain unclear, Djoser’s main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another, progressively making them smaller, to form the shape now known as the Step Pyramid. Djoser is thought to have reigned for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule, owing to the number and size of the monuments he built.

B. Djoser là vị vua đầu tiên ở Vương triều thứ 3 của Ai Cập và là người đầu tiên xây dựng bằng đá. Trước triều đại của Djoser , những lăng mộ là những di tích hình chữ nhật được làm bằng gạch đất sét khô , bao phủ các lối đi dưới lòng đất nơi người đã khuất được chôn cất . Vì những lí do vẫn chưa sáng tỏ , viên quan chức chính của Dj oser , tên là Imhotep , đã lên ý tưởng xây dựng một lăng mộ cao hơn , ấn tượng hơn cho vị vua của mình bằng cách xếp chồng các phiến đá lên nhau , dần dần làm cho chúng nhỏ lại , để tạo thành hình dạng như ngày nay được gọi là Kim Tự Tháp. Djoser được cho là vị trì ngai vàng trong vòng 19 năm , nhưng một số nhà sử học và các học giả cho rằng thời gian cai trị của ông lâu hơn phụ thuộc vào số lượng và kích thước của các di tích mà ông đã xây dựng.

C. The Step Pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century, and it is now known that the building process went through many different stages. Historian Marc Van de Mieroop comments on this, writing ‘Much experimentation was involved, which is especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. It had several plans … before it became the first Step Pyramid in history, piling six levels on top of one another … The weight of the enormous mass was a challenge for the builders, who placed the stones at an inward incline in order to prevent the monument breaking up.’

C. Kim tự tháp bậc thang đã được kiểm tra và nghiên cứu trong thế kỉ trước , và hiện nay nó được biết rằng quá trình xây dựng đã trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Nhà sử học Marc Van de Mieroop nhận xét về điều này đã viêt rằng : “ Nhiều thử nghiệm đã được thực hiện , thể hiện rõ ràng trong việc xây dựng kim tự tháp ở giữa trung tâm của tổ hợp công trình . Nó đã từng có một số bản phác thảo… trước khi nó trở thành Kim tự tháp bậc thang đầu tiên trong lịch sử , chồng chất 6 tầng lên nhau …”. Trọng lượng của khối khổng lồ này là một thử thách đối với người xây dựng , những người đã đặt các viên đá ở một độ nghiêng vào trong để ngăn chặn công trình bị đổ vỡ.

D. When finally completed, the Step Pyramid rose 62 meters high and was the tallest structure of its time. The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt and included a temple, courtyards, shrines, and living quarters for the priests. It covered a region of 16 hectares and was surrounded by a wall 10.5 meters high. The wall had 13 false doors cut into it with only one true entrance cut into the south- east corner; the entire wall was then ringed by a trench 750 meters long and 40 meters wide. The false doors and the trench were incorporated into the complex to discourage unwanted visitors. If someone wished to enter, he or she would have needed to know in advance how to find the location of the true opening in the wall. Djoser was so proud of his accomplishment that he broke the tradition of having only his own name on the monument and had Imhotep’s name carved on it as well.

D. Khi được hoàn thành , Kim tự tháp bậc thang cao 62 mét và là công trình cao nhất thời bấy giờ . Khu phức hợp nơi mà nó được xây dựng có quy mô của một thành phố ở Ai Cập cổ đại và bao gồm một ngôi đền , những cái sân , đền thờ và khu sinh hoạt cho các vị sư. Nó có diện tích 16 héc ta và được bao quanh bở một bức tường cao 10.5 mét . Bức tường có 13 cánh cửa giả lắp ở đó với duy nhất 1 lối vào thật lắp ở bên góc đông nam ; toàn bộ bức tường sau đó được bao quanh bởi một đường hào dài 750 mét và rộng 40 mét . Những cánh cửa giả và đường hào được kết nối vào khu tổ hợp để tránh những vị khách không mong muốn .Nếu ai đó muốn vào , người đó cần phải biết trước cách tìm vị trí của lối vào thật trên tường . Djoser rất tự hào về thành tựu của mình đến mức ông ấy đã phá vỡ quy tắc chỉ có tên riêng của mình ở di tích để khắc thêm tên của Imhotep lên đó.

E . The burial chamber of the tomb, where the king’s body was laid to rest, was dug beneath the base of the pyramid, surrounded by a vast maze of long tunnels that had rooms off them to discourage robbers. One of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels. Over 40,000 of these vessels, of various forms and shapes, were discovered in storerooms off the pyramid’s underground passages. They are inscribed with the names of rulers from the First and Second Dynasties of Egypt and made from different kinds of stone. There is no agreement among scholars and archaeologists on why the vessels were placed in the tomb of Djoser or what they were supposed to represent. The archaeologist Jean-Philippe Lauer, who excavated most of the pyramid and complex, believes they were originally stored and then given a ‘proper burial’ by Djoser in his pyramid to honor his predecessors. There are other historians, however, who claim the vessels were dumped into the shafts as yet another attempt to prevent grave robbers from getting to the king’s burial chamber.

E . Hầm chôn cất của lăng mộ , nơi đặt thi hài của nhà vua , được đào bên dưới chân của kim tự tháp, bao quanh bởi một mê cung rộng lớn với những đường hầm dài có các khoảng trống để ngăn bọn cướp . Một trong những khám phá bí ẩn nhất bên trong kim tự tháp là số lượng lớn các bình đá . Hơn 40 nghìn trong số những bình này , với nhiều hình dạng khác nhau , đã được phát hiện trong các kho chứa bên ngoài lối dưới lòng đất của kim tự tháp . Chúng được khắc tên của các vị vua cai trị từ Vương triều thứ nhất và Vương triều thứ 2 của Ai Cập và được làm từ các loại đá khác nhau . Các học giả và các nhà khảo cổ học có những ý kiến khác nhau về lý do tại sao những chiếc bình được đặt trong lăng mộ của Djoser hoặc những cái được cho là để đặc trưng. Nhà khảo cổ học Jean – Philippe Lauer , người đã khai quật hầu hết kim tự tháp và khu phức hợp , tin rằng ban đầu chúng được cất giữ và sau đó được “chôn cất tử tế” bởi Djoser trong kim tự tháp của mình để tôn thờ những hậu duệ của ông . Tuy nhiên , có một vài nhà sử học khác đã cho rằng những chiếc bình đã được đưa vào hầm với mục đích để ngăn chặn những tên cướp mộ đến hầm chôn cất của nhà vua.

F . Unfortunately, all of the precautions and intricatedesign of the underground network did not prevent ancient robbers from finding a way in. Djoser’s grave goods, and even his body, were stolen at some point in the past and all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thieves. There was enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it.

F. Thật không may ,tất cả các biện pháp phòng chống thiết kế phức tạp của hệ thống dưới lòng đất đã không ngăn chặn được những tên cướp cổ đại tìm được đường vào . Đồ dùng cú Djoser và thậm chí cả thi thể của ông đều đã bị đánh cắp ở những thời điểm trong quá khứ và tất cả những gì các nhà khảo cổ tìm thấy là một số lượng nhỏ những vật có giá trị của ông bị các tên trộm bỏ qua . Tuy nhiên , vẫn còn lại đủ các thứ rải rác khắp kim tự tháp và quẩn thể của nó , khiến các nhà khảo cổ học khai quật thấy sững sờ và ngạc nhiên.

G. Egyptologist Miroslav Verner writes, ‘Few monuments hold a place in human history as significant as that of the Step Pyramid in Saqqara … It can be said without exaggeration that this pyramid complex constitutes a milestone in the evolution of monumental stone architecture in Egypt and in the world as a whole.’ The Step Pyramid was a revolutionary advance in architecture and became the archetype which all the other great pyramid builders of Egypt would follow.

G. Nhà Ai Cập học Miroslav Verne viết : “Rất ít các di tích giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử nhân loại như Kim tự tháp bậc thang ở Saqqara… Nói một cách không ngoa rằng quần thể kim tự tháp này đã tạo nên một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của kiến trúc đá hoành tráng ở Ai Cập và trên toàn thế giới .” Kim tự thấp bậc thang là một bước tiến mang tính cách mạng trong kiến trúc và trở thành kiểu mẫu mà tất cả các nhà xây dựng kim tự tháp vĩ đại khác của Ai Cập sẽ nói theo.

Từ vựng IELTS nên học

the most famous monuments : những di tích nổi tiếng nhất

hold enormous interest : vẫn giữ được sự quan tâm to lớn

These grand, impressive tributes: Những cống hiến vĩ đại và ấn tượng đó

there is no question that: không có gì bản cãi rằng

as far as Egypt is concerned : khi nhắc đến Ai Cập

Dynasty (n) : vương triều , triều đại

Prior to something : trước điều gì

dried clay brick : gạch đất sét khô

underground passages : các lối đi dưới lòng đất

the deceased person : người đã khuất

conceive of something : lên ý tưởng về điều gì

stone slab (n) : phiến đá

on top of something : chồng lên cái gì

progressively : dần dần

an inward incline : một độ nghiêng vào trong

false doors : cánh cửa giả

a trench (n ) : đường hào , cái rãnh

incorporated into something : kết nối với cái gì

broke the tradition of something / Ving : phá vỡ quy tắc về điều gì /làm gì

The burial chamber : Hầm chôn cất

Storerooms (n) : kho chứa

inscribed with something : khắc cái gì đó

There is no agreement among someone and someone on something : Không có thỏa thuận nào giữa ai với ai / Có ý kiến , quan điểm khác nhau khác nhau

Archaeologist (n) : Nhà khảo cố học

Excavate (v ) : khai quật

Predecessor (n) : hậu duệ , người tiền nhiệm

dumped into something : đổ vào / đưa vào cái gì

Precaution (n) : sự đề phòng , phòng chống

Intricate (a) : phức tạp , lộn xộn

Egyptologist (n) : Nhà Ai Cập học

It can be said without exaggeration that : Nói một cách không ngoa

a milestone in the evolution of something : một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của điều gì

monumental stone architecture: kiến trúc đá hoành tráng

a revolutionary advance : một bước tiến mang tính cách mạng

the archetype : kiểu mẫu


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ