Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Animals” – Động vật cũng là một trong các chủ đề khá phổ biến trong IELTS Writing Task 2IELTS Speaking. IELTS JENNY (Chuyên trang hướng dẫn học IELTS miễn phí từ A-Z) gửi các bạn những từ vựng và ý tưởng cho chủ đề này. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ để lấy may mắn trước khi thi nhé.

Many animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea. What are the reasons for this and what can be done to solve this issue? Nhiều loài động vật đang trở nên tuyệt chủng vì các hoạt động của con người trên cạn và trên biển. Nguyên nhân và giải pháp để giải quyết vấn đề này

1 – Reasons

ON LAND (TRÊN CẠN):

We are destroying wildlife habitats.

Chúng ta đang phá hủy môi trường sống của động vật.

 • Enormous areas of rainforest have been cut down in recent years, destroying animal habitats.
  • Diện tích rừng rất lớn đang bị chặt đi trong những năm gần đây, tàn phá môi trường sống của động vật.
 • As a result, some animal species cannot find another home to live in, while others face difficulties adapting to a new environment.
  • Hậu quả là, một số loài động vật không thể tìm được một ngôi nhà khác để sống, trong khi 1 số  khác đối mặt với những sự khó khăn thích ứng với  1 môi trường mới.
 • This would put these species at a higher risk of extinction.
  • Điều này sẽ khiến những loài vật này đứng trước nguy cơ của sự tuyệt chủng.

IN SEA (Ở BIỂN):

Tourism in coastal areas has an adverse impact on the marine environment.

Ngành du lịch ở những khu vực ven biển có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường biển.

 • Waste discharged along the coast contaminates water and poses a serious threat to marine creatures in these areas.
  • Chất thải thải ra dọc đường bờ biển làm ô nhiễm nước và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh vật biển ở những khu vực này.

Human activities, including intense fishing and overexploitation are causing damage to the marine ecosystem.

Những hoạt động của con người, bao gồm đánh bắt cá  quá mức khai thác quá mức đang gây ra những tổn hại cho hệ thống sinh thái biển.

 • Overfishing could directly affect the food chain because it causes the number of many fish species to decline dramatically in the short term.
  • Đánh bắt quá mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi thức ăn vì nó làm cho số lượng của nhiều loài cá giảm mạnh trong thời gian ngắn.
 • Oil spills during the extraction process, for example,have killed thousands of marine species.
  • Tràn dầu trong quá trình khai thác đã giết chết hàng ngàn loài sinh vật biển.

2 – Solutions

 • Stricter punishments should be imposed for illegal logging, deforestation, overfishing, and overexploitation.
  • Những hình phạt nặng nề hơn nên được áp đặt cho hoạt động khai thác gỗ trái phép, tàn phá rằng, đánh bắt và khai thác quá mức.
 • Governments should require businesses and factories to install proper waste treatment systems.
  • Các chính phủ nên yêu cầu các doanh nghiệp và nhà máy lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải hợp lý.
 • It is important to provide financial support to organizations that are working to save endangered species such as the orangutan in Borneo.
  • Cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các tổ chức đang hoạt động để cứu giúp những loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng như là loài đười ươi ở Borneo.
 • Governments should promote public campaigns to raise people’s environmental awareness.
  • Các chính phủ nên đẩy mạnh các chiến dịch cộng đồng để tăng ý thức bảo vệ môi trường của con người.

Some people claim that it is acceptable to use animals in medical research for the benefit of human beings, while other people argue that it is wrong. Discuss both views and give your opinion. Một vài người nói rằng việc sử dụng động vật trong các nghiên cứu y học vì lợi ích của con người là việc chấp nhận được, trong khi những người khác tranh luận rằng điều này là sai trái. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra quan điểm của bạn.

1 – Arguments for animal testing

Animal testing plays an essential role in the medical field.

Thử nghiệm động vật đóng một vai trò thiết yếu trong lĩnh vực y tế.

 • Over the past few decades, there have been a number of medical breakthroughs using animal experimentation, which has saved millions of lives.
  • Trong vài thập kỷ qua, đã có một số đột phá về y học bằng cách sử dụng thử nghiệm động vật, đã cứu hàng triệu mạng sống.
 • For example, according to some surveys, the measles vaccine, which was developed using animal testing, has saved over 20 million people since 2000.
  • Ví dụ, theo một số cuộc điều tra, vắc xin sởi, cái mà được phát triển bằng việc sử dụng thí nghiệm trên động vật, đã cứu hơn 20 triệu người kể từ năm 2000.

Another reason is that if new drugs are not tested at all or are tested on humans first, it could lead to devastating consequences.

Một lý do khác là nếu các loại thuốc mới không được thử nghiệm hoặc được thử nghiệm trên người, nó có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

2 – Arguments against animal testing

Animals have their own rights and therefore their lives should be respected.

Động vật có quyền riêng của chúng và do đó cuộc sống của chúng nên được tôn trọng.

 • This means that we have no moral right to use them in our research.
  • Điều này có nghĩa là chúng ta không có quyền đạo đức để sử dụng chúng trong nghiên cứu của chúng ta.

Laboratory animals often have to be subjected to toxic substances, which causes them pain, distress or even death.

Động vật trong phòng thí nghiệm thường phải chịu đựng các chất độc hại, khiến chúng đau, căng thẳng hoặc thậm chí tử vong.

 • Annually, millions of lab mice, for example, become deformed or die after being subjected to such tests.
  • Ví dụ, hàng năm, hàng triệu con chuột thí nghiệm trở nên dị dạng hoặc chết sau khi trải qua các thử nghiệm đó.

There are alternative ways that need to be considered.

Có nhiều phương pháp khác cần được xem xét.

 • For instance, animal research could be replaced bysophisticated computer models.
  • Ví dụ, nghiên cứu động vật có thể được thay thế bằng các mô hình máy tính tinh vi.

Nếu bạn muốn tham khảo ý tưởng và từ vựng cho chủ đề nào, vui lòng bình luận để IELTS JENNY gửi thông tin chi tiết cho bạn nhé. Hoàn toàn miễn phí!

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ